مجله علمی پژوهشی سلامت جامعه

Community Health Journal


بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس مجله سلامت جامعه شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.

مجله علمی پژوهشی سلامت جامعه

صاحب امتیاز: دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ISSN 2345-6248

دارای مجوز نشر و چاپ به شماره 2501/124 مورخ 14/5/85 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دارای مجوز علمی پژوهشی از یکصد و هفدهمین جلسه کمیسیون نشریات

----------------------------------------------------------------------------

مدیر مسئول: دکتر سید حبیب ا... حسینی

سردبیر: دکتر مجید کاظمی

مدیر اجرایی: دکتر مریم هادوی

کارشناس اجرایی: فاطمه شهاب الدینی

ویراستار انگلیسی:

ویراستار ادبی: دکتر مریم هادوی

مشاور آمار: دکتر محمود شیخ فتح الهی

 -------------------------------------------------------------------------------

تلفن: 03434255900-03434256961 (داخلی 251)  نمابر:03434258497

پست الکترونیک: chj@rums.ac.ir     وب سایت: http://chj.rums.ac.ir

آدرس پستی: رفسنجان، خیابان پرستار دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی، دفتر مجله

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
شماره جاری: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 54، دی 1401 

مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان شناختی-رفتاری، بر خوردن هیجانی در افراد چاق

صفحه 1-11

افسانه هنردار؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ امیر محسن راه نجات؛ حسن رضایی جمالویی


اثربخشی فرایند ممیزی بالینی بر اجرای دستورالعمل پیشگیری از ترمبوآمبولی وریدی پس از زایمان

صفحه 38-48

مینا ایروانی؛ فروزان شریفی پور؛ پروین اسفندیاری نژاد؛ بهمن چراغیان؛ شهلا فعال


کشف تجارب زنان بعد از هیسترکتومی: یک مطالعه کیفی

صفحه 49-58

فرشته زارع؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ مریم صالح زاده؛ بهناز انجذاب


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها