مجله علمی پژوهشی سلامت جامعه

Community Health Journal


بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس مجله سلامت جامعه شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.

مجله علمی پژوهشی سلامت جامعه

صاحب امتیاز: دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ISSN 2345-6248

دارای مجوز نشر و چاپ به شماره 2501/124 مورخ 14/5/85 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دارای مجوز علمی پژوهشی از یکصد و هفدهمین جلسه کمیسیون نشریات

----------------------------------------------------------------------------

مدیر مسئول: دکتر سید حبیب ا... حسینی

سردبیر: دکتر مجید کاظمی

مدیر اجرایی: دکتر مریم هادوی

کارشناس اجرایی: فاطمه شهاب الدینی

ویراستار انگلیسی: دکتر حمید حکیمی، زهرا هاشمی

ویراستار ادبی: دکتر مریم هادوی

مشاور آمار: دکتر محمود شیخ فتح الهی

 -------------------------------------------------------------------------------

تلفن: 03434255900-03434256961 (داخلی 251)  نمابر:03434258497

پست الکترونیک: chj@rums.ac.ir     وب سایت: http://chj.rums.ac.ir

آدرس پستی: رفسنجان، خیابان پرستار دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی، دفتر مجله

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
شماره جاری: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 45، پاییز 1399 

5. تأثیر آموزش خودمراقبتی بر احساس درماندگی آموخته‌شده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

صفحه 47-54

زهرا احمدنیا؛ ارسلان سالاری؛ امیر سالاری؛ زهرا شمس؛ محمد ابراهیم غفاری؛ سیده شیوا مدلل کار؛ عبدالحسین امامی سیگارودی


7. اثربخشی آموزش شکوفایی بر اضطراب، استرس و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1398

صفحه 65-75

معصومه اصغری سلیمانی؛ ارسلان خان محمدی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ جمال صادقی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2345-6248

بانک ها و نمایه نامه ها