نویسنده = فرزانه طالبی نسب
شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در شهر مهریز سال 1384

دوره 3، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 30-36

لیلی سخاوت؛ علیرضا صیادی؛ فرزانه طالبی نسب؛ احمدرضا صیادی


فراوانی حاملین استافیلوکوک آرئوس در فلور بینی، حلق و دست پرسنل پرستاری و پاراکلینیک بیمارستان مهریز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(85-1384)

دوره 1، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 23-30

فرزانه طالبی نسب؛ زیبا شعبانی؛ علیرضا صیادی؛ جلال دانشمندپور؛ آذردخت زارع بیدکی؛ فاطمه کردیان؛ محمدحسن زارع ده آبادی


فراوانی سزارین در مادران اول زا و اندیکاسیون های آن در بیمارستان مهریز در سال های 81 و 82

دوره 1، شماره 1، مهر 1385

لیلی سخاوت؛ علیرضا صیادی؛ فرزانه طالبی نسب؛ زیبا شعبانی