نویسنده = رضا امامی میبدی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و پمفلت برآگاهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد نسبت به احیای قلبی تنفسی

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 9-13

رضا امامی میبدی؛ حسین نظمیه؛ خدیجه دهقانی؛ زهرا پورموحد