نویسنده = محمد رضا مختاری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه رضایتمندی زناشویی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 30-39

پروین آقا محمدحسنی؛ محمد رضا مختاری؛ رضا وزیری نژاد؛ فاطمه اسدیان


2. بررسی کاهش شنوایی و اختلالات ادیومتری در بیماران همودیالیز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1387

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 39-44

محمد رضا مختاری؛ علی گلشیری؛ زهره صادقی؛ طیبه میمندی