نویسنده = سیدحسن منتظم
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مقاومت دارویی باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری در منطقه ملکان طی سال های 1383-1382

دوره 2، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 24-30

اصغر تنومند؛ سیدحسن منتظم؛ اصغر محمدپور اصل؛ فتانه کریمی؛ فریده نیکنام