نویسنده = حسین کریمی مونقی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت عملکرد کارکنان سلامت در آموزش مددجویان و مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 18-26

مسعود زارع؛ تکتم کیانیان؛ اسحق ایلدرآبادی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمید رضا بهنام وشایی؛ سامان صابر