نویسنده = محمد جعفری مدرک
تعداد مقالات: 1
1. فراوانی آلودگی انگلی روده‌ای در متصدیان تهیه مواد غذایی شهر قم، سال 1393

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 20-28

داود بلارک؛ محمد جعفری مدرک؛ حسین انصاری