نویسنده = فاطمه عبدلی
تعداد مقالات: 7
1. تدابیر مدارس شهر رفسنجان برای مقابله با خطر بروز حوادث و بلایا در سال 1392

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 12-18

فاطمه عبدلی؛ تابنده صادقی؛ محمد اسدپور؛ شایسته اسماعیل زاده


2. میزان و نوع اشتباهات دارویی و موانع گزارش آنها در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1388

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 48-55

شهین حیدری؛ مریم شهابی نژاد؛ اشرف سلطانی؛ فاطمه عبدلی


3. عوامل استرس زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رفسنجان سال 1391

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 28-34

فریده شفیعی؛ محبوبه هلاکوئی؛ فاطمه عبدلی؛ مصدقه شفیعی


4. بررسی فراوانی مسمومیت عمدی در شهر رفسنجان در سال‌ 1387

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 54-60

شهین حیدری؛ حدیث یزدان پناه؛ فاطمه عبدلی؛ مریم هادوی


5. الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386

دوره 4، شماره 3، بهار 1389، صفحه 35-41

فاطمه عبدلی؛ محمد اسدپور؛ شهین حیدری؛ اشرف سلطانی


6. الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت رشد کودکان نوپای رفسنجان در سال 1384

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 26-32

فاطمه عبدلی؛ طیبه نگاهبان؛ اکرم زرین نعل


7. اهمیت تدوین دروس و موانع اجرایی آن جهت آموزش مهارتها از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1385

طیبه نگاهبان بنابی؛ فاطمه عبدلی؛ علی انصاری جابری؛ سرور سیستانی