نویسنده = معصومه حسینیان
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی با شاخص توده بدنی در سالمندان کاشان، سال1393

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 48-58

زهرا خلیلی؛ علی صدرالهی؛ معصومه حسینیان؛ نگین مسعودی