نویسنده = مطهره نصرت آبادی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تاثیر درمان مواجهه و بازداری از پاسخ با درمان فراشناختی بر نشانگان اختلال وسواسی-اجباری

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-59

مطهره نصرت آبادی؛ علی افضلی گروه؛ مرتضی ذره پرور تالی


2. اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود کمبود میل جنسی زنان متأهل شهر سیرجان

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 38-46

علی افضلی گروه؛ مطهره نصرت آبادی؛ مهدی قاسم زاده؛ عسگر چوبداری