نویسنده = پرویز عسکری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش جنسی بر بخشش رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنان متأهل شهر آبادان

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 20-29

مریم آذرکیش؛ فرح نادری؛ پرویز عسکری؛ علیرضا حیدرئی