کلیدواژه‌ها = مراجعین مراکز مشاوره
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر درمان مواجهه و بازداری از پاسخ با درمان فراشناختی بر نشانگان اختلال وسواسی-اجباری

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-59

مطهره نصرت آبادی؛ علی افضلی گروه؛ مرتضی ذره پرور تالی