کلیدواژه‌ها = بارداری
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی حین بارداری زنان

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 56-64

حدیث چراغیان؛ ناصر حیدری؛ سید امیر قدمی؛ بنت الهدی زارعی


الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386

دوره 4، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 35-41

فاطمه عبدلی؛ محمد اسدپور؛ شهین حیدری؛ اشرف سلطانی