کلیدواژه‌ها = پرستار
تأثیر برنامه آموزشی- حمایتی خانواده محور بر تعارض کار- خانواده پرستاران زن شهر زابل در سال 1396

دوره 12، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-10

شهلا خسروان؛ انیس جر؛ لیلا صادق مقدم؛ بهنام مظلوم شهری


مقایسه آموزش ارتباط توسط همتا و مدرس بر آگاهی پرستاران و رضایتمندی بیماران

دوره 12، شماره 4، دی 1397، صفحه 38-46

طیبه رنجبر؛ مجید کاظمی؛ مرضیه لری پور؛ علی انصاری جابری