شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تابستان 1398 
3. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری میگرن در پرستاران زن شهر تبریز در سال 1398

صفحه 23-32

هانیه خرازی نوتاش؛ علی خادمی؛ جلیل بابا پور خیرالدین؛ مرضیه علی وندی وفا