تعداد مقالات: 326
27. اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر رضایت زناشویی و سلامت روان زوجین شهر اصفهان در سال 1393

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10

مهشید ساسان پور؛ امیر عزیزی؛ سید مسعود دهقان منشادی *


31. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر ارتقای عملکرد زمان واکنش در ورزشکاران فوتبالیست

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-9

محسن افتاه حال؛ یزدان موحدی؛ رضا سپهوند


32. اثربخشی آموزش راه‌حل محور بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی در زوجین شهر اصفهان

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-10

مریم اولیازاده؛ زهره رئیسی


34. مقایسه ولع مصرف در افراد وابسته به الکل مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در دوره پرهیز از مصرف

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-10

بیژن پیرنیا؛ محمدرضا اسلامی؛ مژده بازرگان؛ پریا صادقی


36. تأثیر برنامه آموزشی- حمایتی خانواده محور بر تعارض کار- خانواده پرستاران زن شهر زابل در سال 1396

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-10

شهلا خسروان؛ انیس جر؛ لیلا صادق مقدم؛ بهنام مظلوم شهری


39. بررسی ارتباط سطح اینترفرون گاما در خون مادر و بند ناف نوزاد با تولد به موقع و بعد از موعد در زایشگاه نیک‌نفس شهرستان رفسنجان در سال1397

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-9

رضا نصرت آبادی؛ محمد کاظمی عرب آبادی؛ مریم مرتضوی؛ مهسا حورا؛ رضا بیدکی؛ فاطمه ناظم کازرانی


45. میزان آگاهی و عملکرد تکنولوژیست های رادیولوژی مراکز درمانی شهر رفسنجان در رابطه با حفاظت پرتوی بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی در سال 1389

دوره 4، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 7-12

لطف علی مهدی پور؛ فاطمه اسدی پور؛ رقیه پورراوری؛ مهرناز علی نسب؛ بهجت صباغ؛ فاطمه افضلی؛ احمدرضا صیادی؛ حسین عباسیان


48. فراوانی پرفشاری خون در کودکان 12-7 ساله شهر رفسنجان در سال تحصیلی 1386

دوره 3، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 8-14

پروین جعفرپور؛ فاطمه محسنی مقدم


49. تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و پمفلت برآگاهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد نسبت به احیای قلبی تنفسی

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 9-13

رضا امامی میبدی؛ حسین نظمیه؛ خدیجه دهقانی؛ زهرا پورموحد