تأثیر تمرین مقاومتی- اینتروال هوازی بر درجه کبد چرب، ابعاد کبد و آنزیم‌های کبدی در زنان چاق یا دارای اضافه‌وزن مبتلا به کبد چرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

4 استادیار، گروه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: چاقی، یکی از عوامل زمینه­ساز بیماری کبد چرب غیر الکلی است. ارائه راهکارهای درمانی همچون فعالیت بدنی در پیشگیری و درمان بیماری کبد چرب سودمند می­باشد. هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر تمرین ترکیبی بر درجه کبد چرب، ابعاد کبد و آنزیم­های کبدی در زنان چاق یا دارای اضافه­وزن مبتلا به کبد چرب بود.
مواد و روش­ها: در تحقیق نیمه­تجربی حاضر، 22 نفر از زنان مبتلا به کبد چرب شهرستان شاهرود در سال 1397 به­صورت هدفمند انتخاب و به­طور تصادفی به دو گروه مساوی تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 12 هفته، 3 بار در هفته، تمرین اینتروال هوازی (5-2 ست 4 دقیقه­ای، شدت 75-70 درصد حداکثر ضربان قلب و 2 دقیقه استراحت فعال) همراه با تمرین مقاومتی (6 ایستگاه با 12-8 تکرار، 4-2 دایره) را اجرا کردند. گروه کنترل در طول این مدت فعالیتی انجام نداد. اندازه­گیری ترکیب بدن، سونوگرافی و نمونه­گیری­های خونی قبل و بعد از تمرین انجام شد. داده­ها توسط آنالیز واریانس با اندازه­گیری­های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: دوازده هفته تمرین ترکیبی باعث کاهش معنی­دار ابعاد و درجه کبد (به ترتیب 001/0>p و 009/0=p) و کاهش غیرمعنی­دار آنزیم آلانین آمینوترانسفراز شد. تأثیر تمرین ترکیبی بر وزن و شاخص توده بدنی معنی­دار نبود.
نتیجه­گیری: با توجه به اینکه برنامه تمرینی ترکیبی (مقاومتی و اینتروال هوازی) مطالعه حاضر، باعث کاهش چربی کبدی مستقل از کاهش وزن شد، احتمالاً زنان مبتلا به کبد چرب بتوانند از این برنامه به عنوان یک درمان غیر­دارویی کمکی برای بهبود بیماری کبد چرب بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance- Aerobic Interval Training on the Fatty Liver Grade, Liver Dimensions, and Liver Enzymes in Obese or Overweight Women with Fatty Liver

نویسندگان [English]

 • S Rajabi 1
 • R Askari 2
 • AH Haghighi 3
 • N Razavianzadeh 4
1 PhD Student, Dept of Sports Biochemistry and Metabolism, Faculty of Sports Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
3 Associate Prof, Dept of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
4 Assistant Prof, Medical Dept, Faculty of Medical Sciences, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Obesity is one of the causative factors of non-alcoholic fatty liver disease. Therefore, therapeutic strategies such as physical activity are useful in its prevention and treatment. The present study aims to investigate the effect of combined training on fatty liver grade, liver dimensions, and liver enzymes in obese or overweight women with fatty liver.
Materials and Methods: In the present semi-experimental research, 22 women with fatty liver in Shahrood in 2018 were purposefully selected and randomly divided into two equal training and control groups. Training group performed Aerobic Interval Training (2-5 sets of 4 minutes, the intensity of 70-75% of HR
max,
2 minutes active rest) with resistance training (6 stations with 8-12 repetitions, 2-4 circuits) for 12 weeks, 3 times a week. The control group did not perform any activity during this period. Body composition, ultrasound, and blood samples were measured before and after 12 weeks of training. Data were analyzed using repeated-measures ANOVA.
Results: The results showed that 12 weeks of combined training significantly reduced dimension and grade of the fatty liver compared with the control group (p<0/001 and p=0/009, respectively); further, a nonsignificant decrease was observed in Alanine Amino Transferees levels. The effect of combined training on weight and body mass index was not significant.
Conclusion: Given that the combined training program (resistance and aerobic interval) of the present study reduced liver fat independent of weight loss, women with fatty liver may be able to use this program as an adjunct non-pharmacological treatment to improve fatty liver.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Combined training
 • Fatty liver grade
 • Liver dimensions
 • Liver enzymes
 • Fat women
 1. Kim EJ, Kim HJ. Nonalcoholic fatty liver disease in obese and nonobese pediatric patients. Korean Journal of Pediatrics 2019;62(1):30-5.
 2. Balakrishnan M, Patel P, Dunn-Valadez S, Dao C, Khan V, Ali H, et al. Women have Lower Risk of Nonalcoholic Fatty Liver Disease but Higher Risk of Progression vs Men: A Systematic Review and Meta-analysis. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2020 19(1):61-71.
 3. Arshad T, Golabi P, Paik J, Mishra A, Younossi ZM. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in the female population. Hepatology communications 2019;3(1):74-83.
 4. Oh S, Han G, Kim B, Shoda J. Regular exercise as a secondary practical treatment for nonalcoholic fatty liver disease. Exercise Medicine 2018;2:4.
 5. Bae JC, Suh S, Park SE, Rhee EJ, Park CY, Oh KW, et al. Regular exercise is associated with a reduction in the risk of NAFLD and decreased liver enzymes in individuals with NAFLD independent of obesity in Korean adults. PloS one 2012;7(10):e46819.
 6. Shamsoddini A, Sobhani V, Chehreh MEG, Alavian SM, Zaree A. Effect of aerobic and resistance exercise training on liver enzymes and hepatic fat in Iranian men with nonalcoholic fatty liver disease. Hepatitis monthly 2015;15(10): e31434.
 7. Glass OK, Radia A, Kraus WE, Abdelmalek MF. Exercise training as treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Journal of Functional Morphology and Kinesiology 2017;2(4):35.
 8. Galedari M, Kaki A. The effect of 12 weeks high intensity interval training and resistance training on liver fat, liver enzymes and insulin resistance in men with nonalcoholic fatty liver. Jundishapur Scientific Medical Journal 2017;16(5):493-503.]Persian[
 9. Haram PM, Kemi OJ, Lee SJ, Bendheim MØ, Al-Share QY, Waldum HL, et al. Aerobic interval training vs. continuous moderate exercise in the metabolic syndrome of rats artificially selected for low aerobic capacity. Cardiovascular research 2009;81(4):723-32.
 10. Rognmo Ø, Hetland E, Helgerud J, Hoff J, Slørdahl SA. High intensity aerobic interval exercise is superior to moderate intensity exercise for increasing aerobic capacity in patients with coronary artery disease. EJCPR 2004;11(3):216-22.
 11. Karlsen T, Aamot I-L, Haykowsky M, Rognmo Ø. High intensity interval training for maximizing health outcomes. Progress in cardiovascular diseases 2017;60(1):67-77.
 12. Houghton D, Thoma C, Hallsworth K, Cassidy S, Hardy T, Burt AD, et al. Exercise reduces liver lipids and visceral adiposity in patients with nonalcoholic steatohepatitis in a randomized controlled trial. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2017;15(1):96-102.
 13. Katsagoni CN, Georgoulis M, Papatheodoridis GV, Panagiotakos DB, Kontogianni MD. Effects of lifestyle interventions on clinical characteristics of patients with non-alcoholic fatty liver disease: A meta-analysis. Metabolism 2017;68:119-32.
 14. Kistler KD, Brunt EM, Clark JM, Diehl AM, Sallis JF, Schwimmer JB, et al. Physical activity recommendations, exercise intensity, and histological severity of nonalcoholic fatty liver disease. The American journal of gastroenterology 2011;106(3):460-8.
 15. Hallsworth K, Thoma C, Hollingsworth KG, Cassidy S, Anstee QM, Day CP, et al. Modified high-intensity interval training reduces liver fat and improves cardiac function in non-alcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial. Clinical science 2015;129(12):1097-105.
 16. Shojaee-Moradie F, Cuthbertson D, Barrett M, Jackson N, Herring R, Thomas E, et al. Exercise training reduces liver fat and increases rates of VLDL clearance but not VLDL production in NAFLD. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2016;101(11):4219-28.
 17. Afshari S, Kordi MR, Mohammad-Amoli M, Daneshyar S. The Effect of Continuous Aerobic Training (CAT) and High Intensity Interval Training (HIIT) on Gene Expression of positive regulatory domain-containing protein 16 (PRDM16) in White Adipose tissue of Wistar Rats. Journal of Sport Biosciences 2019;11(3):271-82.]Persian[
 18. Barani F, Afzalpour ME, Ilbiegi S, Kazemi T, Mohammadi Fard M. The effect of resistance and combined exercise on serum levels of liver enzymes and fitness indicators in women with nonalcoholic fatty liver disease. JBUMS 2014;21(2):188-202.]Persian[
 19. Davoodi M. The effect of eight weeks selected aerobic exercise on liver parenchyma and liver enzymes (AST, ALT) of fat liver patients. JSHUMS 2012;14 (1): 84-90.]Persian[
 20. Thomas S, Reading J, Shephard RJ. Revision of the physical activity readiness questionnaire (PAR-Q). Canadian journal of sport sciences 1992;17(4):338-45.
 21. Bouchard C, Tremblay A, Leblanc C, Lortie G, Savard R, Theriault G. A method to assess energy expenditure in children and adults. The American journal of clinical nutrition 1983;37(3):461-7.
 22. Devries MC, Samjoo IA, Hamadeh MJ, Tarnopolsky MA. Effect of endurance exercise on hepatic lipid content, enzymes, and adiposity in men and women. Obesity 2008;16(10):2281-8.
 23. Simmons D, Berry M, Hayes S, Walschlager S. The relationship between% HRpeak and% VO2peak in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Medicine and science in sports and exercise 2000;32(5):881-6.
 24. Valizadeh A, Khosravi A, Azmoon H. Fat oxidation rate during and after three exercise intensities in non-athlete young men. World Appl Sci J 2011;15(9):1260-6.
 25. Duvnjak M, Gomerčić M, Tomašić V, Duvnjak LS, Baršić N, Lerotić I. Therapy of nonalcoholic fatty liver disease: current status. Journal of physiology and pharmacology 2009;60(S7):57.
 26. Tresierras MA, Balady GJ. Resistance training in the treatment of diabetes and obesity: mechanisms and outcomes. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention 2009;29(2):67-75.
 27. Winn NC, Liu Y, Rector RS, Parks EJ, Ibdah JA, Kanaley JA. Energy-matched moderate and high intensity exercise training improves nonalcoholic fatty liver disease risk independent of changes in body mass or abdominal adiposity—a randomized trial. Metabolism. 2018;78:128-40.