بررسی رابطه فاکتورهای باروری با سرطان پستان در زنان 35 تا 70 ساله: نتایج فاز اول مطالعه کوهورت شاهدیه در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مدل‌سازی داده‌های سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

2 استاد، مرکز تحقیقات مدل‌سازی داده‌های سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

3 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید صدوقی یزد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

4 استاد، گروه رادیولوژی دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: شناسایی عوامل خطر سرطان پستان در بررسی وضعیت نظام مراقبت‌های سرطان نقش مهمی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه فاکتورهای باروری با سرطان پستاندر زنان 35 تا 70 ساله شرکت‌کننده در مطالعه کوهورت شاهدیه یزد انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی است و به صورت مقطعی در سال­های 96-1394 انجام شد. تعداد 4820 زن 35 تا 70 ساله شامل 25 نفر (6/0 درصد) با سابقه ابتلا به سرطان پستان و 4795 نفر (4/99 درصد) بدون سابقه ابتلا به سرطان پستان مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه از داده­های جمع­آوری شده در فاز اول مطالعه کوهورت شاهدیه در استان یزد استفاده شد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل اطلاعات دموگرافیک و تاریخچه باروری زنان بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مجذور کای، t مستقل و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد شیردهی کمتر از 11 ماه 78/2 برابر، هورمون درمانی بعد از یائسگی 07/2 برابر، سن شروع منوپوز بعد از 46 سال 71/1 برابر، داشتن سابقه سقط 63/1 برابر ، مصرف قرص‌های ضدبارداری 59/1 برابر، سن شروع قاعدگی کمتر از 13 سال 49/1 برابر و داشتن اضافه وزن و چاقی 45/1 برابر شانس ابتلا به سرطان پستان را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده شیردهی کمتر از 11 ماه ، هورمون درمانی بعد از یائسگی و سن شروع منوپوز بعد از 46 سال و مصرف قرص‌های ضد بارداری از مهم‌ترین عوامل خطر سرطان پستان بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Reproductive Factors and Breast Cancer in Women Aged 35 to 70 Years: Results of the First Phase of Shahedyeh Cohort Study in Yazd Province

نویسندگان [English]

 • M Momayyezi 1
 • H Fallahzadeh 2
 • MR Mirjalili 3
 • F Ezoddini 4
 • M Mirzaei 2
 • VS Anoosheh 5
1 MSc, Center for Healthcare Data Modeling, School of public health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
2 Prof, Center for Healthcare Data Modeling, Dept of Biostatistics and Epidemiology, School of public health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
3 Associate Prof, Dept of Internal Medicine, School of Medicine, Shahid Sadoughi General Hospital, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
4 Prof, Dept of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
5 MSc Student, Dept of Ergonomics, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The identification of risk factors for breast cancer has an important role in examining the status of cancer care system. Therefore, the present study was conducted to determine the relationship between reproductive factors and breast cancer in women aged 35 to 70 years based on the data from the first phase of Shahedyeh Cohort Study (SCS) in Yazd province.
Materials and Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted using the data from the first phase of SCS in Yazd province in 2015-2017. In this study, 4820 women aged 35 to 70 years were investigated, including 25 (0.6%) with a history of breast cancer and 4795 (99.4%) without any history of breast cancer. The data used in this study included demographic and reproductive histories of the women. The data were analyzed using Chi-square, t-test, and logistic regression.
Results: The results showed that breastfeeding for less than 11 months increases the chance of breast cancer by 2.78 times, hormone therapy after menopause by 2.07 times, the onset age of menopause ≥46 by 1.71 times, having a history of abortion by 1.63 times, taking contraceptive pills by 1.59 times, age at menarche ≤13 by 1.49 times, and being overweight and obesity by 1.45 times.
Conclusion: According to the results, breastfeeding for less than 11 months, hormone therapy after menopause, the onset age of menopause after 46 years, and taking contraceptive pills were the most important risk factors for breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk Factors
 • Breast Cancer
 • Shahedyeh cohort
 1. Roohparvarzade N, Ghaderi M, Parsa A, Allahyari AR. Prevalence of risk factors for breast cancer in women (20 to 69 Years old) in Isfahan 2012-2013. IJBD 2014;7(1):52-61. [Persian]
 2. Roshandel G, Ghanbari-Motlagh A, Partovipour E, Salavati F, Hasanpour-Heidari S, Mohammadi G, et al. Cancer incidence in Iran in 2014: Results of the Iranian National Population-based Cancer Registry.  Cancer Epidemiology 2019;61:50-8.
 3. Lee SK, Kim SW, Yu J-H, Lee JE, Kim JY, Woo J, et al. Is the high proportion of young age at breast cancer onset a unique feature of Asian breast cancer? Breast Cancer Research and Treatment 2019;173(1):189-99.
 4. Stevens RG, Brainard GC, Blask DE, Lockley SW, Motta ME. Breast cancer and circadian disruption from electric lighting in the modern world. CA Cancer Journal for Clinician 2014;64(3):207-18.
 5. Dafei M, Dehghani A, Momeni Z, Kalanfarmanfarma K, Koohgardi M, Jalali M, et al. Study of breast cancer knowledge, attitude, and preventive behaviors among women referring to health-treatment centers in Yazd, Iran, 2015. PSJ 2017;15(2):46-53. [Persian]
 6. Moosazadeh M, Roohi R, Hedayatizadeh-Omran A, Kheradmand M, Janbabai Gh, Khazaei R, et al. Relationship between Reproductive Factor and Breast Cancer in Mazandaran Cohort: A Case-Control Study. JBUMS 2020;22:65-71. [Persian]
 7. Romieu I, Hernandez-Avila M, Lazcano-Ponce E, Weber JP, Dewailly E. Breast cancer, lactation history, and serum organochlorines. American Journal of Epidemiology2000 152(4):363-70.
 8. Brady DC, Graham SA. Prevalence of risk factors in breast cancer patients at the university hospital of the West Indies. WIMJ 2000;49(2):161-3.
 9. Ahmed K, Asaduzzaman S, Bashar MI, Hossain G, Bhuiyan T. Association assessment among risk factors and breast cancer in a low income country: Bangladesh. APJCP 2015;16(17):7507-12.
 10. Gathirua-Mwangi WG, Zollinger TW, Murage MJ, Pradhan KR, Champion VL. Adult BMI change and risk of Breast Cancer: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2005–2010. Breast Cancer 2015;22(6):648-56.
 11. Veisy A, Lotfinejad S, Salehi K, Zhian F. Risk of breast cancer in relation to reproductive factors in North-west of Iran, 2013-2014. APCOP 2015;16(2):451-5.
 12. Shahkhodabandeh S, Piri Z, Biglo MH, Asadi M, chakhmachi DN. Breast cancer in Iran: Iranian scientists approach to breast cancer researchers in Medline database. IJBD 2009;2(2):49-59. [Persian]
 13. Al-Shaibani H, Bu-Alayyan S, Habiba S, Sorkhou E, Al-Shamali N, Al-Qallaf B. Risk Factors of Breast Cancer in Kuwait: CaseControl Study. IJMS 2006;31(2):61-4.
 14. Bhattacharya S, Adhikary S. Evaluation of risk factors, diagnosis and treatment in carcinoma breasta retrospective study. KUMJ 2006;4(1):54-60.
 15. Rastad H, Shokohi L, Dehghani SL, Motamed Jahromi M. Assessment of the Awareness and Practice of Women vis-à-vis Breast Self-Examination in Fasa in 2011. JABS 2013;3(1):75-80. [Persian]
 16. Pezeshki M, Ansari J. Evaluating the Risk Factors of Breast Cancer. PSMH 2018;13(3):1-11. [Persian]
 17. Ansari H, Mohammadi M, Mohammadi Y, Hashemi SM, Ghavami N, Zare F, et al. Assessment of socio-economic and menstrual-reproductive factors related to estimated risk of affecting to breast cancer in the Iraninan woman. koomesh 2018;20(3):439-46. [Persian]
 18. Giudici F, Scaggiante B, Scomersi S, Bortul M, Tonutti M, Zanconati F. Breastfeeding: a reproductive factor able to reduce the risk of luminal B breast cancer in premenopausal White women. EJCP 2017;26(3):217-24.
 19. Cancer CGoHFiB. Breast cancer and breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50302 women with breast cancer and 96973 women without the disease. Lancet (London, England) 2002;360(9328):187-95.
 20. Holakouie Naeini K, Ardalan A, Mahmoudi M, Motevallian A, Yahyapour Y. Risk factors for breast cancer in Mazandaran Province, 2004. SJSPH 2006;4(1):27-36. [Persian]
 21. Pakseresht S, Ingle G, Bahadur A, Ramteke V, Singh M, Garg S, et al. Risk factors with breast cancer among women in Delhi. Indian Journal of Cancer 2009;46:132-41.
 22. Besharat MA, Khajavi Z. The relationship between attachment styles and alexithymia: Mediating role of defense mechanisms. Asian Journal of Psychiatry2013;6(6):571-6.
 23. Marzbani B, Taymoori P, Nouri B. Assessment of Risk Factors for Breast Cancer Among Women Under 50 Years Old. SJSPH 2017;15(1):47-60. [Persian]
 24. Sharif Zadeh GR, Hosseini M, Kermani T, Ataiee M, Akhbari SH. Breast cancer and the related factors: A case control study. JUBMS 2011;18(3):191-9. [Persian]
 25. Tehranian N, Shobeiri F, Pour FH, Hagizadeh E. Risk factors for breast cancer in Iranian women aged less than 40 years. APJCP 2010;11(6):1723-5.
 26. Marzbani B, Taymoori P, Nouri B. Assessment of Risk Factors for Breast Cancer Among Women Under 50 Years Old. SJSPH 2017;15(1):47-60. [Persian]
 27. Onsory K, Ranapoor S. Breast cancer and the effect of environmental factors involved. NCMBJ 2011;15(1):59-70. [Persian]
 28. Tazhibi M, Dehghani M, Babazadeh S, Makkarian F, Tabatabaeian M, Sadeghi M, et al. Hormonal and reproductive risk factors associated with breast cancer in Isfahan patients. JEHP 2014;3:69.
 29. Bhadoria AS, Kapil U, Sareen N, Singh P. Reproductive factors and breast cancer: a case-control study in tertiary care hospital of North India. Indian Journal of Cancer 2013;50(4):316-21.
 30. Barlow WE, White E, Ballard-Barbash R, Vacek PM, Titus-Ernstoff L, Carney PA, et al. Prospective breast cancer risk prediction model for women undergoing screening mammography. JNCI 2006;98(17):1204-14.
 31. Khalis M, Charbotel B, Chajes V, Rinaldi S, Moskal A, Biessy C, et al. Menstrual and reproductive factors and risk of breast cancer: A case-control study in the Fez region, Morocco. PloS one 018;13(1):e0191333.
 32. Balekouzou A, Yin P, Pamatika CM, Bekolo CE, Nambei SW, Djeintote M, et al. Reproductive risk factors associated with breast cancer in women in Bangui: a case-control study. BMC Womens Health 2017;17(1):14.
 33. Lotfi MH, Yavari P, Falahzadeh H, Shiryazdi SM, Zahedi A. Relation between Socioeconomic and Fertility Factors with Breast Cancer: Case - control Study. TBJ 2016;54:356-71. [Persian]