اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر شفقت بر افزایش تمایزیافتگی و کاهش تعارضات زناشویی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران .

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

10.22123/chj.2021.237512.1528

چکیده

مقدمه: زوجین، در تعارض زناشویی با یکدیگر رفتارهای خشونت­آمیز و خصمانه دارند. زوج درمانی از تکنیک‌هایی است که می‌تواند در این زمینه به زوجین کمک کند. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر شفقت بر افزایش تمایزیافتگی و کاهش تعارضات زناشویی زوجین بود.
مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر، شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کلیه زوجین مراجعه­کننده به مراکز مشاوره شهر کرمان در سال ۱۳۹8 بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 24 زوج انتخاب و به ‌طور تصادفی ساده در دو گروه مساوی قرار گرفتند. گروه آزمایشی در 8 جلسه 60 دقیقه­ای (یک جلسه در هفته)، آموزش زوج درمانی متمرکز بر شفقت دریافت کردند ولی در مورد گروه کنترل مداخله­ای صورت نگرفت. پرسشنامه‌های تمایزیافتگی خود Skowron  و Friedlander (1998) و تعارض زناشویی Sanayi (1387) قبل و بعد از اجرای مداخله اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس انجام شد.
یافته ­ها: زوج درمانی متمرکز بر شفقت موجب افزایش معنی­دار تمایزیافتگی خود (001/0p<، 114/7612=F) و کاهش معنی­دار تعارضات زناشویی زوجین (001/0p<، 44/275=F) گردید.
نتیجه­ گیری: بنابر نتایج پژوهش حاضر و پیشینه پژوهشی، می­توان زوج درمانی متمرکز بر شفقت را به عنوان روشی کارآمد در افزایش تمایزیافتگی و کاهش تعارض زناشویی زوجین دارای مشکلات ارتباطی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Compassion-based Couple Therapy on Increasing Segregation and Reducing Marital Conflicts

نویسندگان [English]

 • B Lotfi 1
 • M Jajarmi 2
 • M Mohammadipour 3
1 PhD student, Dept of Counseling, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, Bojnourd, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Counseling, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, Bojnourd, Iran.
3 Associate Prof, Dept of Psychology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In marital conflicts, couples show violent and hostile behaviors towards each other. Couple therapy is one of the techniques that can help couples in this regard. The aim of this study was to determine the effectiveness of compassion-focused couple therapy on increasing differentiation and reducing marital conflict.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental type of pretest, posttest and follow-up with a control group. The statistical population of this study included all couples who were admitted to counseling centers in Kerman in 2009. Using the available sampling method, 24 couples were selected and randomly divided into two groups. The experimental group received compassion-focused couple therapy training in 8 sessions of 60 minutes per week, but no intervention was performed on the control group. Skowron (1998) self-differentiation questionnaires and Sanaei Zaker (2008) marital conflict questionnaires were administered before and after the intervention. Data analysis was performed using analysis of variance.
Results: The results showed that compassion-focused couple therapy had a significant effect on increasing differentiation (F=7612/114, p<0.001) and reducing marital conflicts in couples (F=275/44, p<0.001).
Conclusion: According to the results of the present study and research background, compassion-focused couple therapy can be suggested as an effective way to increase differentiation and reduce marital conflict between couples with communication problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Couples therapy
 • Differentiation
 • Focusing on compassion
 • Marital conflicts
 1. Kalkan M, Ersanli E. The Effects of the Marriage Enrichment Program Based on the Cognitive-Behavioral Approach on the Marital Adjustment of Couples. Educational Sciences: Theory and Practice 2008;8(3):977-86.
 2. Davies P, Sturge L, Winter M, Cummings E, Farrell D. Child Adaptational Development in Contexts of Interparental Conflict over Time. Child Dev 2018; 77(1):218–33.
 3. Lam CM, Chan‐So PC. Validation of the Chinese version of Differentiation of Self Inventory (C‐DSI). Journal of marital and family therapy 2015;41(1):86-101.
 4. Goedel WC, Shapiro A, Cerdá M, Tsai JW, Hadland SE, Marshall BD. Association of racial/ethnic segregation with treatment capacity for opioid use disorder in counties in the United States. JAMA network open 2020;3(4):11-21.
 5. Keshavarz-Afshar H, Ghanbarian E, Jebeli SJ, Saadat SH. The relationship between differentiation of self and early maladaptive schemas with family performance components among the military women residing in Tehran, Iran. Journal of Military Medicine 2019;20(6):635-44.[Persian]
 6. Mbwirire J. Causes of marital conflicts in Christian marriages in Domboshawa area, Mashonaland East Province, Zimbabwe. International Journal of Humanities, Art and Social Studies (IJHAS) 2017; 1(2):59-73.
 7. Woods SB, Priest JB, Signs TL, Maier CA. In sickness and in health: the longitudinal associations between marital dissatisfaction, depression and spousal health. Journal of Family Therapy 2019;41(1):102-25.
 8. Gilbert P. The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology 2014;53(1):6-41.
 9. Irons C, Lad S. Using compassion focused therapy to work with shame and self-criticism in complex trauma. Australian Clinical Psychologist 2017;3(1):1743-55.
 10. Khalatbari J, HEMMATI SV, Mohammadi H. Effect of compassion-focused therapy on body image and marital satisfaction in women with breast cancer. Iranian Quarterly Journal of Breast Disease 2018; 11(3(42)):8-20. ]Persian[
 11. Van Dam NT, Sheppard SC, Forsyth JP, Earleywine M. Self-compassion is a better predictor than mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of anxiety disorders 2011;25(1):123-30.
 12. Yarnell LM, Neff KD. Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity 2013;12(2):146-59.
 13. Breines JG, Chen S. Self-compassion increases self-improvement motivation. Personality and Social Psychology Bulletin 2012;38(9):1133-43.
 14. Baker LR, McNulty JK. Self-compassion and relationship maintenance: the moderating roles of conscientiousness and gender. Journal of personality and social psychology 2011;100(5):853-73.
 15. Taherdoost H. Sampling methods in research methodology; how to choose a sampling technique for research. How to Choose a Sampling Technique for Research (April 10, 2016) .IJARM 2016;5(2):18-27.
 16. Skowron EA, Schmitt TA. Assessing interpersonal fusion: Reliability and validity of a new DSI fusion with others subscale. Journal of marital and family therapy 2003;29(2):209-22.
 17. Hosseinian S, Najaflooy F. The relationship between differentiation of self with psychological and physical symptoms in women referring to counseling centers.Woman & study of family  2011;3(11):29-44.]Persian[
 18. Deldade Moghadam M, Bagheri N. The prediction of the couple's' marital conflicts based on controlling behaviors and interpretation of the problems. Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal2017;3(1):21-40.]Persian[
 19. Shojaei Vazhnany F, Sohrabi A, Azizi A, Mohammadi Rayegani M, Nasiri Hanis G. The Effectiveness of compassion-focused therapy on couple’s marital intimacy and emotion regulation. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ) 2020;8(12):11-20. ]Persian[
 20. Neff KD, Beretvas SN. The role of self-compassion in romantic relationships. Self and Identity 2013;12(1):78-98.
 21. Jacobson EHK, Wilson KG, Kurz AS, Kellum KK. Examining self-compassion in romantic relationships. Journal of Contextual Behavioral Science 2018;8:69-73.