بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مذهب‌محور بر تبعیت از درمان، امید به زندگی و میزان هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه روان شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22123/chj.2021.259319.1624

چکیده

 مقدمه: دیابت یکی از بیماری‌های مزمن شایع است که عدم توجه به آن می‌تواند عوارض زیادی به دنبال داشته باشد. از این ‌رو، داشتن امید، تبعیت از درمان و کنترل قندخون امری حیاتی می‌باشد. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مذهب‌محور بر تبعیت از درمان، امید به زندگی و میزان هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه بیماران دیابتی مراجعه­کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر قائم‌شهر در سال 1399 را شامل می­شد. تعداد ۳۰ نفر از بیماران با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی ساده (قرعه­کشی) به دو گروه ۱۵ نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 60 دقیقه‌ای درمان شناختی رفتاری مذهب‌محور دریافت نمود، اما گروه کنترل مداخله دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بین دو گروه آزمایش و کنترل، با کنترل پیش‌آزمون از لحاظ متغیرهای تبعیت از درمان (001/0p<، 42/39=F) و امید ‌به ‌زندگی (001/0p<، 73/37=F) تفاوت معنی‌دار وجود داشت بدین‌صورت که در گروه آزمایش افزایش داشته ولی میزان HbA1C بین دو گروه اختلاف آماری معنی­دار نشان نداد (065/0p=، 68/3=F).
نتیجه‌گیری: به دلیل اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهب‌محور در افزایش تبعیت از درمان، امید به زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، می‌توان از این روش به عنوان درمان تکمیلی در کنار درمان‌های پزشکی، در راستای ارتقای سلامت جسمانی و روانی بیماران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Religion-based Cognitive-Behavioral Therapy (RCBT) on Adherence to Treatment, Hope, and Glycosylated Hemoglobin in Type 2 Diabetes Patients

نویسندگان [English]

 • L Hassannia 1
 • M K Fakhri 2
 • S O Emadian 2
1 Ph.D Student, Dept of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Assistant Prof, Dept of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Diabetes is one of the most common chronic diseases with many consequences if ignored. Therefore, having hope, following treatment, and controlling blood sugar are vital. This study aims to determine the effectiveness of religion-based cognitive-behavioral therapy on adherence to treatment, hope, and glycosylated hemoglobin (HbA1C) levels in patients with type 2 diabetes.
Materials and Methods: This work was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design and a control group. The statistical population was all diabetic patients referred to the comprehensive health service centers of Ghaemshahr in 2020, 30 of whom were selected by purposive sampling; then, they were randomly assigned to two groups of 15 experimental and control. The experimental group received ten 60-minute sessions of religion-based cognitive-behavioral therapy, while the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance in spss26 software.
Results: The results showed a significant difference between the experimental and control groups with pre-test control in terms of the variables of treatment adherence (F=39.42, p=0.001) and hope (F=37.73, p=0.001), which increased in the experimental group. However, there was no significant difference in HbA1C (p=0.065, F=3.68).
Conclusion: Due to the effectiveness of religion-based cognitive-behavioral therapy in increasing treatment adherence and the life expectancy of patients with type 2 diabetes, this method can be used as a complementary treatment along with medical therapies to improve their physical and mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes Mellitus type 2
 • Religion-based cognitive-behavioral therapy
 • Treatment Adherence
 • Hope
 • Glycated Hemoglobin A
 1. Association AD. 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes—2021. Diabetes Care 2021;44(1): S73-S84.
 2. Khan MAB, Hashim MJ, King JK, Govender RD, Mustafa H, Al Kaabi J. Epidemiology of type 2 diabetes–global burden of disease and forecasted trends. Journal of Epidemiology and Global Health 2020;10(1): 107.111
 3. Atlas D. International diabetes federation. IDF diabetes atlas. Brussels: International Diabetes Federation 2019.
 4. Amini N, Bayat F, Rahimi M, Bekri G, Taheri G, Shojaeezadeh Effect of education on knowledge, attitude and nutritional behavior of patients with type 2 diabetes. HDJ 2020;1(4): 306-14. [Persian]
 5. Mazloom Bafrooi N, Dehghani Firouzabadi T, Alizade B. Prevalence of depression and anxiety in patients with diabetes. JDN 2015;2: 60-8. [Persian]
 6. Sotodeh Asl N, Neshat Dost H, Kalantery M, Talebi H, Khosravi A. Comparison of the effectiveness of cognitive behavioral therapy and medication on the quality of life in the patients with essential hypertension. Koomesh 2010;11(4): 294-301. [Persian]
 7. Alavi N, Ghofranipour F, Ahmadi F, Emami A. Developing a culturally valid and reliable quality of life questionnaire for diabetes mellitus. EMHJ 2007;13(1):177-185. [Persian]
 8. Organization WH. Adherence to long-term therapies: evidence for action: WHO 2003.
 9. Javanmardifard S, Heidari S, Sanjari M, Yazdanmehr M, Shirazi F. The relationship between spiritual well-being and hope, and adherence to treatment regimen in patients with diabetes. J Diabetes Metab Disord 2020;19(2): 941-950.
 10. Polonsky WH. Emotional and quality-of-life aspects of diabetes management. Current Diabetes Reports 2002;2(2): 153-9.
 11. Darbe Esfahani F, Motaghedifard M, Arfaei F, Shekari A. Correlation of Islamic lifestyle with life satisfaction and mental health. Islamic Life Journal 2018;2(3): 131-5. [Persian]
 12. Olokoba AB, Obateru OA, Olokoba LB. Type 2 diabetes mellitus: a review of current trends. OMJ 2012;2(27):269-73.
 13. Hamid N, Ahmadian A, AkbariShaye Y. Effectiveness of cognitive behavior therapy based on religious believes on hope and quality of life in the patients suffering breast cancer. HMJ 2012;16(3): 213-21. [Persian]
 14. Modanloo M. Development and psychometric tools adherence of treatment in patients with chronic (dissertation). Tehran: Iran University of Medical Sciences 2013. [Persian]
 15. Snyder CR. Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological inquiry 2002; 13(4): 249-75.
 16. Faqihi AN, Ghobari Bonab B, Qasemipour Y.  Comparing Islamic multifacets model with Beck's cognitive model in depression therapy. Studies in Islam and Psychology 2007;1(1): 69-89. [Persian]
 17. SamadiFard H. Relationship between spiritual well-being and religious belief with life expectancy of diabetics. IHJ 2015; 2(2): 44-51. [Persian]
 18. Nadi E, Saeedpoor F, Boland H. The Effectiveness of Religious-Based Cognitive-Behavioral Group Therapy on Increasing Life expectancy and Happiness in Infertile Women. Islamic Life Style 2020; 3(3): 41-. [Persian]
 19. Ayoubi J, Bigdeli I, Mashhadi A. The effect of Mindfulness-Integrated Cognitive Behavior Therapy on quality of life, psychological distress and adherence in patients with type 2 diabetes mellitus. 2020; 9(34): 75-94. [Persian]
 20. Jani S, Molaee M, JANGI GS, Pouresmali A. Effectiveness of cognitive therapy based on religious believes on death anxiety, social adjustment and subjective well-being in the cancer patients. SJIMU 2014; 22(5): 94-103. [Persian]
 21. Yeganeh T. Examine the role of religious orientation in Explanation of hope and psychological well-being of women with breast cancer. IJBD 2013 6(3): 47-56. [Persian]
 22. Navabakhsh M, Pouryousef H. The role of religion and religious beliefs on mental health. pazhouhesh dini 2007; 14(1):71‐ 94. [Persian]
 23. Bajestani HS, Ghomi TH, Zakeri N. Relationship religious orientation and hope with health anxiety among women nurses in Imam Khomeini hospital of Tehran. IJNR 2014;9(1)17-24. [Persian]
 24. Mookerjee R, Beron K. Gender, religion and happiness. Socio-Economics 2005; 34(5): 674-85.
 25. Razali S, Hasanah C, Aminah K, Subramaniam M. Religious—sociocultural psychotherapy in patients with anxiety and depression. ANZJP 1998; 32(6): 867-72.
 26. Mojahed A, Kalantari M, Molavi H, Taher-Neshatdoost H, Bakhshani NM. Comparison of Islamic oriented and classical cognitive behavioral therapy on mental health of martyrs’ and veterans’ wives. JFMH 2010; 11(4): 282-91. [Persian]
 27. Pyne DA. A model of religion and death. Socio-Economics 2010; 39(1): 46-54.
 28. Arboh F, Yeboah E, Drokow EK, Quainoo EA, Tyse AA, Amaglo AY, et al. Religious Beliefs and its Influence on the Treatment of Non-Communicable Diseases (NCDs) in Ayawaso District, Ghana. IJHS 2012; 8(2): 107-19.
 29. Bradshaw BG, Richardson GE, Kumpfer K, Carlson J, Stanchfield J, Overall J, et al. Determining the efficacy of a resiliency training approach in adults with type 2 diabetes.TSO 2007; 33(4): 650-9.
 30. Rezaei J. Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy with Emphasis on Islamic-Based Spiritual Beliefs on Increasing the Spirituality and Mental Health of Multiple Sclerosis Patients; a Case Study of Markazi Province, Iran. Islamic Life Style 2018; 2(1): 5-12. [Persian]
 31. Rasic D, Robinson JA, Bolton J, Bienvenu OJ, Sareen J. Longitudinal relationships of religious worship attendance and spirituality with major depression, anxiety disorders, and suicidal ideation and attempts: Findings from the Baltimore epidemiologic catchment area study. Psychiatric Research 2011; 45(6): 848-54.
 32. Hill PC, Pargament KI. Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research. American Psychologist 2003;58(1):64-74.
 33. Oliver A, Tomás J, Montoro-Rodriguez J. Dispositional hope and life satisfaction among older adults attending lifelong learning programs. Arch Gerontol Geriatr 2017;72(1): 80-85.
 34. khajavi Shojaie K, Pirasteh A, Jouhari Z. The Relationship between Spirituality and Physical Health: A Cross-Sectional Study on the Patients Referring to East Tehran Health Centers in 2019. JRH 2021;7(1).63-80. [Persian]