اثربخشی فرایند ممیزی بالینی بر اجرای دستورالعمل پیشگیری از ترمبوآمبولی وریدی پس از زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مامایی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 مربی، گروه مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشیار، گروه مامایی، مرکز تحقیقات شنوایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 استادیار، گروه مامایی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

10.22123/chj.2023.319256.1829

چکیده

مقدمه: ترومبوآمبولی وریدی یکی از دلایل مرگ­ و­میر بیماران در طی دوره بارداری و پس از زایمان است. ممیزی بالینی یکی از روش­ های متداول برای ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر فرایند ممیزی بالینی بر اجرای دستورالعمل‌های پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی پس از زایمان انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه­ تجربی قبل و بعد با استفاده از روش ممیزی بالینی بود. تمام رزیدنت­ های سال دوم و سوم زنان و زایمان بیمارستان­ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز (67 نفر) در سال 1398به روش سر­شماری وارد مطالعه شدند. مداخله به صورت اجرای پنج مرحله ممیزی بالینی بود. نحوه تکمیل و اجرای دستورالعمل پیشگیری از ترمبوآمبولی وریدی توسط رزیدنت­ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از طریق بررسی مستندات پرونده 148 بیمار بستری در بخش بعد از زایمان سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از مک­نمار و تی زوجی انجام شد.
یافته‌ها: رزیدنت ­ها قبل از مداخله تنها در 10 پرونده (75/6%) و بعد از مداخله در 113 پرونده (35/76%)، فرم ارزیابی خطر را به طور کامل و صحیح تکمیل کردند. میانگین نمره عملکرد رزیدنت ­ها در تکمیل فرم ارزیابی خطر و اجرای دستورالعمل­ ها قبل از مداخله 4/1±67/2 و پس از مداخله 36/1±11/6 بود که اختلاف آماری معنی ­داری را نشان داد (001/0>p).
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت فرایند ممیزی بالینی بر عملکرد رزیدنت­ ها در زمینه تکمیل فرم و اجرای دستورالعمل پیشگیری از ترمبوآمبولی وریدی بود. به نظر می‌رسد اجرای این فرایند می‌تواند به ارتقای سطح خدمات به رزیدنت ­ها و پرستاران کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Clinical Audit Process on the Implementation of Postpartum Intravenous Thromboembolism Prevention Guideline

نویسندگان [English]

 • M Iravani 1
 • F Sharifipour 2
 • P Sfandiarynejad 3
 • B Cheraghian 4
 • Sh Faal 5
1 Associated Prof, Dept of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 PhD Student, Dept of Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Instructor, Dept of Midwifery, Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Associated Prof, Dept of Midwifery, Hearing Research Center, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
5 Assistant Prof, Dept of Midwifery, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Venous thromboembolism is one of the leading causes of death in patients during pregnancy and postpartum. Clinical audit is one of several programs to improve the quality of health services. This study aims to determine the effect of the clinical audit process on the implementation of postpartum venous thromboembolism prevention guidelines.
Materials and Methods: The present work was a quasi-experimental study before and after using the clinical audit method. A total of second- and third-year obstetrics and gynecology residents in hospitals affiliated with Jundishapur Ahvaz University of Medical Sciences in 2020 were enrolled in the study by the counting method. The intervention was performed in the form of five stages of clinical audit. The ways to complete and implement intravenous thromboembolism prevention guidelines by residents were evaluated using a researcher-made checklist by reviewing the records of 148 patients admitted to the postpartum ward. The collected data were analyzed using the McNemar test and paired t-test.
Results: The mean total score of residents' performance in completing the form and implementing the guidelines before the intervention was 2.67±1.4, while after the intervention was 6.11± 1.36, showing a statistically significant difference (p<0.001). Therefore, a statistically significant difference was observed between the scores before and after the intervention in how to complete the form and implement the guidelines.
Conclusion: The results of this study indicated the positive effect of the clinical audit process on the performance of residents in completing the form and implementing the guidelines for the prevention of venous thromboembolism; thus, it seems that the implementation of this process can help improve the level of service to residents and nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical audit
 • venous thromboembolism
 • Guideline
 • Postpartum care
 1. Rostami F, Heidari HA, Masoudi RE. Development of National Standards of Nursing Care for the Prevention of Venous Thromboembolism. JCNM 2020; 8(4):535-44. [Persian]
 2. Gouin B, Robert-Ebadi H, Righini M, Blondon M. Pharmacological management of pulmonary embolism. Expert opinion on pharmacotherapy 2017; 18(1):79-93.
 3. Beckman MG. Hooper WC. Critchley SE. Ortel TL. Venous thromboembolism: a public health concernAmerican Journal of Preventive Medicine2010; 38(4):S495‐ 
 4. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, et al. Williams Obstetrics. 25nd ed. New York: McGraw-Hill Education; 2018; section 12; chapter 52
 5. Kawaguchi R, Haruta S, Kobayashi H. Venous thromboembolism during pregnancy and postpartum: study in a tertiary hospital. IPCB 2016; 1(1):1-5.
 6. Voican I, Vladareanu PA, Onisai M, Nicolescu A, Vladareanu PR. Favorable outcome under anticoagulant therapy in a high risk pregnancy case report and short review of the (recent) literature. Maedica 2012; 7(4): 339-43.
 7. Tepper N, Boulet S, Whiteman M, Monsour M, et al. Postpartum Venous Thromboembolism: Incidence and Risk Factors Reply. Obstetrics and gynecology 2014; 123: 987-96.
 8. Sharif-Kashani B, Mohebi-Nejad A, Abooturabi SM. Estimated Prevalence of Venous Thromboembolism in Iran: Prophylaxis Still an Unmet Challenge. Tanaffos 2015; 14(1):27-33.
 9. Lindqvist PG, Torsson J, Almqvist A, Björgell O. Postpartum thromboembolism: severe events might be preventable using a new risk score model. Vasc Health Risk Manag 2008; 4(5):1081-7.
 10. Ghasemieh J, Rezaeetalab F. Evaluation of the Clinical Features, Diagnostic Procedures and Mortality of Acute PulmonaryThromboembolism Pulmonary. MJMUMS 2008; 51 (2(:115-20. 
 11. Claire M, Tim B, Sanjeev C, Gus D, Nolan M, Simon M, et al. Recommendations for the diagnosis and treatment of deep venous thrombosis and pulmonary embolism in pregnancy and the postpartum period. ANZJOG 2012; 52(1): 14–22.
 12. Lara N. R, Mike D and Roopen A. Annotation: Developing a national programme for VTE prevention. British Journal of Haematology 2017.
 13. Ebrahimi H, Namdar H, Vahidi M. [Quality of nursing care in psychiatric wards of university hospitals in northwest of Iran from the perceptions of nurses]. JCS 2012; 1 (2): 79.
 14. tabrizi J S, partovi Y. Clinical Audit of Hand Hygiene Process of Nurses in a General Hospital in Tabriz city. Jhosp 2015; 14 (2): 23-34
 15. Principles for Best Practice in Clinical Audit. Oxford, Radcliffe Medical Press, 2002. Available from: URL: www.radcliffe-oxford.com.
 16. Okereke IC, Mmerem K, Aly M. Clinical Audit as a Quality Improvement Tool in Measurements of Lying and Standing Blood Pressure for Elderly Patients Admitted With a Hip Fracture. Cureus 2021; 13(7).
 17. Tabrizi JS, Partovi Y. Clinical audit process: "hand hygiene" in nurses. Quarterly Journal of Nersing Management 2018; 32(1):2-7.[Persian]
 18. Gholipor K, Sadegh Tabrizi J, Mohammdzadeh M, Farahbakhsh M, Alipoor R, Mardi R. The effect of clinical audit on quality improvement of obstetric care in Tabriz. Tabriz: The 1st international congress on clinical audit & quality improvement 2012. 36-51.[ Persian]
 19. Zahedpasha Y, Agajani Delavar M, Akbarian Z, Hajiahmadi M, Hassanpour Hadighi M. Improvement of Hypothermia Control and Management Methods in Term Newborns after Training on Neonatal Hypothermia with the Help of Clinical Audit. JBUMS 2015; 17(12):12-18.[persian]
 20. Alameri M, Sulaiman SA, Ashour A, Al-Saati MA. Knowledge and attitudes of venous thromboembolism for surgeons in two Saudi Arabian medical centers. Archives of Pharmacy Practice 2019; 1:107-111.
 21. Cook D, Duffett M, Lauzier F, Ye C, Dodek P, Paunovic B, et al. CONECCKT-T (Co-operative Network of Critical Care Knowledge Translation for Thromboprophylaxis) Investigators; Canadian Critical Care Trials Group. Barriers and facilitators of thromboprophylaxis for medical-surgical intensive care unit patients: a multicenter survey. J Crit Care 2014; 29(3):471.
 22. Steel Z, Marnane C, Iranpour C, Chey T, Jackson JW, Patel V, et al. The global prevalence of common mental disorders: a systematicreview and meta-analysis 1980-2013International Journal of Epidemiology 2014; 43(2): 476-93.
 23. Hossein ali zadeh S, Mokhtari nuri J, Taghva A, Azizi M.  The Effect of the Implementation of Evidence-Based Nursing Care Guidelines on Standard Quality Criteria in Psychiatric Department. Military Caring Sciences 2016; 3(2). 12-132. [Persian].
 24. Harry Gibbs, John Fletcher, Peter Blombery, Renea Collins4 and David Wheatley 5. Venous thromboembolism prophylaxis guideline implementation is improved by nurse directed feedback and audit .Thrombosis Journal 2011; 9(1):7.
 25. Azul M, Hsu L, Krepel A, Sales JM, Porto I, Hammamieh M. Letter to the Editor: A Quality Improvement Initiative for Pediatric Resident Education in Venous Thromboembolism Risk Assessment in Pediatric Patients. AJMQ 2020; 35(4):359-60.
 26. Aboagye JK, Haut ER, Streiff MB, Hobson DB, Kraus PS, Shaffer DL, et al. Audit and Feedback to Surgery Interns and Residents on Prescribing Risk-Appropriate Venous Thromboembolism Prophylaxis. JSE 2021;78(6):2011-2019
 27. Hunyinbo KI, Fawole AO, Sotiloye OS, Otolorin EO. Evaluation of criteria-based clinical audit in improving quality of obstetric care in a developing country hospital. AJRH 2008; 12(3):59–70.
 28. Khanbabayi Gol M, Dorosti A, Haghdoost S.M, Alvandfar D. Clinical Audit of Nurses in the Prevention of Ventilatorassociated Pneumonia. JNE 2019; 7(5):31-37. [Persian]
 29. Kathawala M, Raman S. Prevention of venous thromboembolism on an emergency medical unit. Journal of Clinical Audits 2010; 2(3); 10-19.
 30. falahinia G, zareian A, oshvandi K, farhanchi A, moghimbigi A. Comparison of intensive care units Structural Standards . IJCCN 2013; 5(4):222-227.