سندرم فرسودگی شغلی در زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهر خوی در سال 1391

نویسندگان

دانشکده پرستاری و بهداشت خوی

چکیده

  زمینه و هدف: سلامت از نیاز های اساسی انسان است که در توسعه پایدار نقش حیاتی دارد. میزان مشکلات سلامتی روان نظیر افسردگی و فرسودگی در حرفه های گوناگون را می توان به تفاوت و میزان های متفاوت تنش های شغلی در آنها مرتبط دانست . فرسودگی شغلی یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش کارایی افراد است، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین سندرم فرسودگی شغلی زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهر خوی انجام شده است.   مواد و روش­ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است روش نمونه گیری تصادفی و تعداد نمونه 152 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی شامل خصوصیات دموگرافیک و فرسودگی شغلی مازلاک بود. برای تجزیه و تحلیل از روش­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.   یافته­ها : بالاترین درصد فرسودگی شغلی(7/22) مربوط بعد خستگی هیجانی(عاطفی) بود . میزان مسخ شخصیت در کارکنان بیمارستان بیشتر از کارکنان مراکز بهداشتی بوده ولی میزان احساس کفایت شخصی در کارکنان بیمارستان بیشتر از کارکنان بهداشت دیده شد.   نتیجه­گیری : فرسودگی شغلی هرچند نسبتا خفیف تر در کارکنان بهداشت و درمان دیده می شود ولی به دلیل این که میزان مسخ شخصیت در کارکنان درمان بیشتر از کارکنان بهداشت است لذا لزوم بررسی بیشتر علل و عوامل آن موجب افزایش میزان رضایت مندی کارکنان و مددجویان خواهد شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of burnout syndrome in women working in health facilities in Khoy city 2011

نویسندگان [English]

  • Z Habibpour
  • M Akbarbeglo
  • Sh Sakhai
  • L Mokhtari
چکیده [English]

  Background and objective: Health is a basic human need play ing pivotal role in stable development . Mental health problems including depression and burnout in various careers can be related to levels of job stress and tensions . Burnout is one of the most important factors in reduced productivity. Therefore, the present research study aimed to evaluate the burnout syndrome in female health staff in Khoy city.   Material and Methods: This study is a descriptive analysis of random sampling method and sample size was 152. Data were collected using the two-part questionnaire that included demographic characteristics and burnout questionnaire (Mazlak). The data analyzed by descriptive and inferential statistical methods (frequency and t tests and Pearson).   Results : The results show that the highest percentage of burnout 22.7% related to emotional exhaustion and Depersonalization of the hospital staff were more than health staff but personal accomplishment in hospital staff was more than the health staffs.   Conclusion: Although mild burnout was seen in women but depersonalization of the hospital staffs was more than health staffs. Therefore, it is necessary to further investigate the causes and ultimately increased satisfaction of staff and clients .

کلیدواژه‌ها [English]

  • burnout
  • Women health
  • health workers