بررسی ایمنی حاصل از واکسیناسیون هپاتیت B در کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال‌های 1390-1389

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم اعصاب،

2 مرکز تحقیقات دانشجویی

3 دانشکده داروسازی

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: کارکنان بهداشتی درمانی در معرض خطر کسب عفونت هپاتیت ویروسی B هستند. سطح آنتی­بادی ناشی از واکسیناسیون با گذشت زمان افت می­کند. هدف این مطالعه، تعیین ایمنی حاصل از واکسیناسیون علیه هپاتیت B در کارکنان بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال های 1390-1389 بود.   مواد و روش­ها : در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 425 نفر از پزشکان، پرستاران، بهیاران و تکنیسین­های واکسینه شده علیه ویروس هپاتیت B که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. سطح HBs آنتی­بادی با روش ELISA تعیین گشت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون ­ های آماری میانگین و انحراف معیار و کای اسکور، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.15 انجام شد .   یافته­ها: 253 نفر (5/59 ٪ ) از افراد مورد مطالعه مرد و 172 نفر ( 5/40 ٪ ) زن بودند. تیتر آنتی­بادی در 60 نفر (1/14 ٪ ) کمتر از mIU/ml 10، در 152 نفر (8/35 ٪ ) mIU/m l 100-10 و در 213 نفر (1/50 ٪ ) بیشتر از mIU/ml 100 بود. بیشترین ریسک عفونت در جنس مرد، سنین 40 تا 49 سال، پرستاران و بهیاران، افراد با سابقه کاری بیشتر از 5 سال و افرادی که حداقل 10 سال از آخرین نوبت واکسیناسیون آنها می­گذشت، وجود داشت.   نتیجه گیری: با توجه به ریسک بالای خطر هپاتیت B در کارکنان بهداشتی درمانی و از آنجا که 1/14% از افراد مورد مطالعه، سطح آنتی­بادی محافظت کننده نداشتند، پیشنهاد می شود پس از واکسیناسیون هپاتیت B ، سطح آنتی­بادی­های محافظتی سنجیده شده و در صورت نیاز واکسیناسیون مجدد انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of HBs vaccination – induced immunity among Health Care professionals in Kerman University of Medical Science's hospitals during 2010-2011

نویسندگان [English]

  • F Sarafzadeh 1
  • A Ghasemirad 2
  • S.M Sohrevardi 3
چکیده [English]

  Background and objective: Health care staff are at risk for hepatitis B infection the Hbs antibody levels will decrease by the time in vaccinated people.   This study was aimed to evaluate the level of Immunity in Health Care staff which were Vaccinated against Hepatitis B Virus in Kerman university of medical sciences university hospital during 2010-2011.   Material and Methods: In these cross-sectional study 452 health care staff vaccinated with hepatitis B including physicians, nurses and technicians who met inclusion criteria were involved the study by census method. Hbs antibody titre was quantitatively measured using ELISA method. Data were analyzed by descriptive statistics, mean, standard deviation and chi square in spss15 software.   Results: Of cases 253 (59.5%) were men and 172 (40.5%) were women. Anti-HBs Ab titers were 100 mlU/mL in 213 (50.1%) persons. The significant risk factors included male gender, age of 40 to 49 years, being a nurse, duration of employment in a clinical environment more than 5 years, and time duration after the primary vaccination exceeding than 10 years.   Conclusion: Base on the significant risk factors of hepatitis B virus infection among health care staff and because 14.1% of subjects had not protective levels of Hbs antibody titer, It is suggested that protective antibody levels to be measured after vaccination and revaccination should be performed as if required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vaccination
  • Immunization
  • Health care staff
  • Hepatitis B