میزان مشارکت بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری در زندگی فردی و اجتماعی در مقایسه با افراد سالم در شهر رفسنجان در سال 1389

نویسندگان

1 گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

2 دانشیار گروه آموزشی داخلی

3 گروه اموزشی داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی،

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: ارزیابی میزان مشارکت افراد در زندگی فردی و اجتماعی یکی از آخرین روش­های شناخته شده در اندازه گیری سطح سلامتی است. در مطالعه حاضر میزان تاثیر بیماری­های ایسکمیک قلبی بر میزان مشارکت در زندگی فردی و اجتماعی بیماران بررسی و مهمترین جنبه های متاثر از بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت.   مواد و روش­ها : در این مطالعه همگروهی تاریخی ( Historical cohort ) یک همگروه که از لحاظ سن، جنس، طبقه اقتصادی، وضعیت تحصیلی و تأهل همسان بودند و تنها از نظر سابقه ابتلا به بیماری­های ایسکمیک قلب در دو گروه بیمار (تعداد 50 نفر) و سالم (تعداد 50 نفر) قرار داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. بخش اصلی ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه IPA-p (Impact on participation and autonomy ) ترجمه فارسی شده بود که جهت اندازه گیری سطح مشارکت استفاده و از روش­های آماری پارامتریک ( آزمون تی) و غیر پارامتریک ( آزمون های من ویتنی و کای دو) جهت انجام مقایسه نمرات کسب شده از سوالات پرسشنامه استفاده شد. اندازه خطر نسبی و نیز خطر قابل انتساب حضور بیماری ایسکمیک قلب در پدید آوردن "مشارکت نامطلوب" نیز محاسبه شده است.   یافته­ها: همگروه یکصد نفره تحت بررسی، در دو گروه بیمار و سالم بر اساس مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر مشارکت یکسان بوداند. نسبت افراد با مشارکت نامطلوب در گروه سالم به طور معنی داری کمتر از این نسبت در گروه مبتلا به سندرم حاد کرونر بود. مهمترین جنبه های متآثر از این بیماری مشارکت افراد در زندگی خانوادگی و نیز در انجام مراقبت از خود گزارش شد.   نتیجه­گیری : سندرم حاد کرونر شانس مشارکت مناسب افراد را به ویژه در بعضی از جنبه های زندگی اجتماعی و فردی آنها به شدت کاهش می دهد. با توجه به افزایش امید به زندگی ، بیماران سال­های نسبتاً طولانی را با این بیماری طی می نمایند و ارتقاء میزان مشارکت این افراد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Ischemic Heart Diseases on the participation of patients in comparison to healthy people in Rafsanjan (2009)

نویسندگان [English]

  • R Vazirinejad 1
  • A Esmaeili Nadimi 2
  • Sh Tekyeh
  • M Rezaeian 1
  • M Kazemi 3
چکیده [English]

  Background and Objective: Assessing participation level of individuals in their personal and social life is of the most recent methods for measuring the level of health among them. In this study, the effect of Ischemic Heart Diseases on the participation level of patients was measured comparing to the general population of Rafsanjan in order to recognize the most important aspects of patient's life affected by the disease (2009).   Material and methods: In this historical cohort study, a group of people who were matched based on age, gender, educational status, social class, and marital status in two different groups of Ischemic Heart Diseases patients (n=50) and healthy people(n=50) was studied. The level of participation was measured using Impact on participation and autonomy (IPA) scale. Data were collected by a trained expert in a calm place. Parametric (t-test) and non-parametric (Mann-Whitney U) tests were used to compare groups where appropriate. Relative risk and attributable risk were also calculated.   Results: The cohort under study consisting 100 people in two different groups of patients and healthy people was statistically similar based on effective factors. Proportion of people with undesirable participation level among patients group was significantly greater than this proportion among the other group. The most important aspects of patients’ life affected by the disease were “family role” and “self care”. Relative risk showed that suffering from Ischemic Heart Diseases significantly increases the probability of reporting undesirable participation among patients as 5.1 times (95%CI= 1.7-15.0 ) and 4.9 times (95%CI= 1.3-18.8) in aspects of “family role” and “self care”, respectively .   Conclusion: Our findings showed that Ischemic Heart Diseases affected the participation level of people in their life, significantly. Respecting the long duration of the disease among patients, improving the participation of patients is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation level
  • Ischemic heart disease
  • Relative risk
  • attributable risk