بررسی فراوانی سینوزیت در ام آر آی بیماران با شکایت سرگیجه، مراجعه‌کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان طی یک دوره ده ساله

نویسندگان

1 گروه جراحی، متخصص گوش و حلق و بینی،

2 مرکز تحقیقات ایمونولوژی بیماریهای عفونی

3 گروه داخلی، نورولوژیست

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: سرگیجه یکی از شایع­ترین علل مراجعه بیماران به پزشکان بوده و علامتی از یک بیماری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی سینوزیت در ام آر آی مغز بیماران مراجعه­کننده با شکایت سرگیجه طی یک دوره 10 ساله انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد. جامعه مورد بررسی، بیمارانی بودند که از ابتدای سال 1376 تا ابتدای سال 1386 ( 10052 نفر ) جهت ام آر آی، به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان مراجعه کرده­اند. نمونه­گیری به روش سرشماری انجام شد و با قرائت پرونده آنها، چک لیست محقق ساخته تکمیل گردید. اطلاعات جمع­آوری شده با نرم­افزار SPSS نسخه 17 و آزمون­های آماری کای دو و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .   یافته­ها: از کل مراجعین طی این ده سال، 516 بیمار با شکایت سرگیجه مراجعه کرده بودند که 90 نفر (3/17%) از آنها سینوزیت نیز داشتند. ارتباط معناداری میان سرگیجه و سینوزیت و همچنین سینوزیت و جنس وجود نداشت ولی تفاوت بین گروه­های سنی و سینوزیت، معنی­دار بود (05/0> P ) .   نتیجه­گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، می بایست در درمان بیماران با سرگیجه به اخذ شرح حال کامل، معاینه سینوس­ها و وجود سینوزیت هم توجه نمود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of sinusitis in patients brain MRI with vertigo referred to Ali-ebn-Abitaleb Hospital of Rafsanjan during last 10 years

نویسندگان [English]

  • A Golshiri 1
  • MR Mokhtaree
  • Z Shabani 2
  • AR Sayadi 2
  • H Azin 3
  • F Azin
چکیده [English]

  Background and objective : Vertigo is one of the most frequent causes of refard of patients referred to the physicians and is a symptom of a disease . The aim of this study was to determine the frequency of sinusitis in patients brain MRI who referred with vertigo during last 10-year.   Material and methods: In this cross-sectional study, we analyzed patients who referred to ali-ebn-Abitaleb hospital of Rafsanjan from 1997 to 2007 (10,052 people) for MRI.   Sampling was done by census method and questionnaires were completed by reading their files.   Total of 516 patients with dizziness were identified and examined and questionnaires were completed. Data were analyzed with SPSS software version 17 and Chi square test and Fisher.   Results: Of all patients referred during last 10 years, 516 had vertigo that 90 patients (17.3%) were suffering from sinusitis. There was no significant difference between sinusitis and vertigo and sex, but there were a significant difference between age groups and sinusitis (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sinusitis
  • Vertigo
  • Magnetic resonance imaging