اثرعوامل پرت‌کننده حواس و کم توجهی در ایجاد تصادفات رانندگی در رانندگان مراجعه کننده به مرکز تعویض پلاک شهر قم در سال 1389

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف : کشورمان سالیانه تقریبا با ٢٧٠٠٠ کشته و ٢٨٠٠٠٠ مجروح ناشی از سوانح رانندگی، جایگاه دوم در تصادفات جاده ای در جهان را به خود اختصاص داده است و در بیش از 20 تا 50 درصد از تصادفات، یکی از عوامل پرت کننده حواس داخل یا خارج خودرو و یا یکی از عوامل کاهنده توجه نقش داشته است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم عوامل پرت کننده حواس و کاهنده توجه به عنوان علت احتمالی اصلی حادثه رانندگی در کنار سایر عوامل و همچنین تعیین مهمترین عامل پرت کننده حواس داخل و خارج خودرو و عامل کم توجهی در تصادفات و نهایتاً تعیین رابطه سن و محل حادثه با عوامل کم توجهی و پرت کننده حواس صورت گرفته است .   مواد و روش ها : 155 راننده به روش تصادفی نظام دار با حداقل دو سال سابقه رانندگی و حداقل یک حادثه رانندگی با تقصیر، اقدام به تکمیل دو ابزار شامل یکی پرسشنامه 34 ماده ­ ای با مضمون مشخصات فردی و رانندگی و علت احتمالی حادثه و دیگری چک لیست عوامل پرت کننده حواس و کاهنده توجه 24 ماده ­ ای نمودند. نتایج به صورت درصد و فراوانی و جهت تعیین رابطه سن و محل حادثه با عوامل حواس پرتی از مجذور کای دو استفاده شد.   یافته ها: مجموعا 28/9 درصد از تصادفات مربوط به عوامل جاده و ماشین، 5/2 درصد از تصادفات در شرایط رانندگی در حالت نامساعد روحی (عصبانیت، خشم و لجبازی و غیره) و 32/9 درصد از تصادفات به دلیل سرعت یا سبقت غیر استاندارد و 32/9 درصد از تصادفات به دلیل عوامل حواس پرتی و کم توجهی بوده است. به ترتیب اهمیت، تلفن همراه و خواب آلودگی هر یک با 14/8 درصد و اشتغالات ذهنی نگران و مضطرب کننده با 14/2 درصد از مهم‌ترین عوامل پرت کننده حواس و کاهنده توجه بودند. همچنین گفتگو با تلفن همراه و صحبت با سرنشینان خودرو منجر به حادثه در گروه سنی 40-20 سال به طور معنی داری بیشتر از گروه 60-40 سال بوده است. در نهایت این‌که گفتگوی با تلفن همراه به عنوان عامل پرت کننده حواس درون شهر و خواب آلودگی به عنوان کاهنده توجه برون شهر مطرح است.   نتیجه گیری : عامل حواس پرتی و کم توجهی در یک سوم از تصادفات به عنوان علت حادثه مطرح است. تلفن همراه، اشتغالات ذهنی و خواب آلودگی به عنوان سه عامل مهم پرت کننده حواس و کم توجهی مطرح هستند. سالمندان به دلیل احتیاط، با توجه به وجود محدودیت جسمی و شناختی، کمتر از جوانترها تحت تاثیر عوامل حواس پرتی قرار می‌گیرند. تلفن همراه عامل خطر در درون شهر و خواب عامل خطر بیرون از شهر مطرح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of distracters and inattention factors on car crash ruled by drivers who referred to substitute car plate of Qom during year 2010

نویسندگان [English]

  • H Zare
  • V Farzad
  • A Alipour
  • M Nazer
چکیده [English]

  Background: Our country stands at second country of the world in context of road traffic crashes with 27000 cases of death and 280,000 cases of injuries due to driving accident. road crash in the world. One of distracters or inattention factors intervenes in more than 20% to 50% of driving accidents. This research was accomplished with the purpose of determine frequency of distracters and inattention as a basic causation of driving crash beside other factors and determine the most important in and out of car distracters and inattention in road accident and finally determine the relationship between age and location of accident with distracters and inattention factors.   Material and methods: In this 155 drivers with systematical random sampling method and at least two years driving and with a crash, complete two instruments. One of them was a questionnaire with 34 items about biography, driving and cause of accident. Next instrument was a check list with 24 distracters and inattention factors. Result show by means of percents and frequency. The x2 was used to determine the relationship between age and location of crash and distracters   Results: our results demonstrated that totally 28.9% of crashes belong to road and car, 5. 2% of accidents were occurring in unfavorable psychological position (anger, nervousness and so on), 32. 9% of crashes were due to speed and over taking, and 32.9% of crashes were due to distracters and inattention factors. The most important factor for distracters were mobile phones and sleepiness with 14. 8%. The most important inattention factors were mental preoccupation and anxiety with 14. 2%. In this manner there wasn't a significant different between younger and older drivers in distracters and inattention. Finally, talking with mobail phones was a distracter of inter city(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • distracters
  • inattention
  • driving accident