شیوه زندگی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری ترخیص شده از بخش CCU مرکز آموزشی درمانی علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 1385

نویسندگان

دانشکده پرستاری مامایی، گروه داخلی جراحی

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف : برنامه‌ریزی و کمک به افزایش طول عمر بیماران مبتلا به مشکلات قلبی عروقی نیازمند بررسی نیازهای آموزشی ایشان و رفتارهای تغذیه‌ای و به طور کلی شیوه زندگی آنان است بر این اساس هدف از این مطالعه تعیین شیوه زندگی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری می باشد.   مواد و روش ‌ ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی که تعداد 404 نفر از بین بیماران بستری در بخش CCU که مبتلا به سندرم حاد کرونری بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسسشنامه پژوهشگر ساخته ای بود که حیطه های آن شامل الگوی مصرف مواد غذایی و نوشیدنی، ورزش، مصرف دخانیات، مسائل و مشکلات سلامتی و مشخصات فردی بود. جهت تعیین میزان اضطراب از مقیاس کتل استفاده شد. امتیاز سوالات پرسشنامه با توجه به استاندارد موارد مذکور به صورت مطلوب و نامطلوب تقسیم بندی گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری کای دو، ANOVA و t زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته‌ها: 9/86 درصد نمونه ها هیچ گونه ورزشی نداشتند. 7/29درصد سابقه مصرف دخانیات (سیگار) و 4/38درصد مبتلا به فشارخون بودند که 3/20درصد آنها ماهانه فشار خون خود را کنترل می نمودند. 23درصد نمونه ها مبتلا به دیابت بودند که فقط 4درصد آنها با استفاده از رژیم غذایی دیابت خود را کنترل می نمودند . 2/5درصد نمونه ها میزان تخم مرغ مصرفی شان در حد نامطلوب، 5/52 درصد مصرف نمک به صورت نامطلوب، 5/25درصد مصرف شیر به صورت نامطلوب و 5/2درصد مصرف الکل داشتند.   نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج نشان می دهد هنوز هم درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به عروق کرونر، دارای رفتارهای ناصحیح در حیطه های مورد نظر می باشند. لذا پیشنهاد می‌شود که آموزش شیوه زندگی به خصوص برای این دسته از بیماران هم در مراکز بهداشتی درمانی و هم از طریق رسانه های جمعی دائماٌ مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of life style of acute coronary syndrome in bed in ccu of Aliyebne Abitaleb university hospital of Rafsanjan during 2006

نویسندگان [English]

  • M shahabinejad
  • H Bakhshi
  • M Rezaei
  • A khodadi
چکیده [English]

  Objective: The life style has great impacts on health of cardiac patients. So the aim of this study was to evaluate the impacts of the life styleon the health statos of patients with acute coronary somdrome.   Material and Method s: This survey is a sectional study which performed on 404 patients with cardiac diseases. The study was a questionarire based study and data were collected by a researcher designed questionnaire. The questronaire assessed followings: food stock and drinking consumption pattern, kind of sport and how to exercise, tobacco smoking, health problems and disorders, stress and anxiety situation , personal characteristic. The catel’s scale was also used to determine the level of anxiety. The questions in the questionaire were divided in to in to optimal and none optimal, according to the standard mentioned cases and data were analyzed by SPSS software and then answered by statistical tests contain X2 ,ANOVA and paired t test.   Results: our results shoved that the highest percentage of patients had (86.9%) no exercise, kind 29.7% case were not smokers. 38.4% of the patients were suffering from blood pressure while 20.3% of them controlled their blood pleasure. Diabetes was found in 23% of patients while only 4% controlled their diabetes by food diet. 29.7% of the patients had undesirable egg conuption and 52.5% of salt. 25.5% of patients were using under sirable milk and only 2.5% said that drank alcoholic drinks.   Conclusion: Over all the result showed that still a considerable proportion of cardiac patients had insufficient life style criteria in the field of health behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life style
  • Acute coronary syndrome
  • Cardiac Care Unit