نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل موثر بر عملکرد آموزشی استادان در سال 1388

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: شناسایی فاکتورهای موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان و مورد توجه قرار دادن آنها، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی است. آگاهی از نظرات دانشجویان در مورد عواملی که بر عملکرد آموزشی استادان موثرند، بسیار ضروری است. لذا این مطالعه با هدف بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل موثر بر عملکرد آموزشی استادان طراحی گردیده است.   مواد و روش ‍ ها: در این مطالعه توصیفی 305 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1388، پرسشنامه 25 سؤالی پژوهشگرساخته که براساس تئوری هرزبرگ( Herzberg ) طراحی گردیده و روایی و پایایی آن تأیید شده بود را تکمیل کردند. نمونه ‌ گیری به صورت تصادفی ساده از بین دانشجویان مشغول به تحصیل ان جام گردید. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS و با کاربرد آمار توصیفی(میانگین و درصد)تجزیه و تحلیل شدند.   یافته ‌ ها: از نظر دانشجویان، مهم ‌ ترین عواملی که بر عملکرد آموزشی استادان دارای تاثیر زیاد و یا بسیار زیاد هستند شامل دارا بودن علاقه و انگیزه به تدریس(81درصد)، شیوایی بیان و توانایی در تفهیم دروس(7/77درصد)، انتقادپذیربودن و تمایل به تغییر و رفع نواقص در آموزش(7/74درصد)، آمادگی قبلی برای تدریس(4/73درصد)، رفتار محترمانه با دانشجویان(6/71درصد)، داشتن ظاهر مرتب و آراسته(8/70درصد) و داشتن مهارت ‌ های ارتباطی با دانشجویان(5/70درصد) گزارش گردید. بین نظرات دختران و پسران، و بین نظرات دانشجویان رشته های مختلف در رابطه با عوامل مؤثر عملکرد آموزشی استادان تفاوت معنی ‌ داری مشاهده نشد .   نتیجه ‍ گیری : این نتایج نشان می ‌ دهند که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان عوامل متعددی به خصوص فاکتورهای فردی، عملکرد آموزشی استادان را تحت تاثیر قرار می ‌ دهند. لذا در ارتقای کیفیت آموزشی این عوامل باید همواره مد نظر قرار گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The viewpoints of the students of Rafsanjan University of Medical Sciences about factors influencing educational activities of instructors (2009)

نویسندگان [English]

  • A Jafarzadeh
  • H Bakhshi
  • MT Rezayati
  • M Nemati
چکیده [English]

  Background and Objective : The identification factors influencing students promotion and considering them is an important step in increasing educational performance. It is necessary to recognize the viewpoints of students regarding factors affecting their instructors’ educational performance. This study conducted to determine the factors affecting educational activities and performance of instructors from the viewpoints of students of Rafsanjan University of Medical Sciences during 2009. Material and Methods: In this descriptive study, 305 students of Rafsanjan Medical University were asked to fill out a questionnaire which has been designed based on Herzberg’s theory. The validity and reliability of the questionnaire was confirmed by content validity and test re-tests. The data was analyzed by SPSS software and used descriptive statistical methods .   Results: The finding indicated that the most of important factors affecting the educational activities and qualities were as follow: having motivate of innate interest for teaching (81%), nice description and ability to give understand (77.7%), civilizable and flexibility for modification (74.7%), prior readiness for instruction (73.4%), respectful behavior with students (71.6%), prettied and arranged appearance (70.8%) and interrelationship skills between educator and students (70.5%). No significant differences were observed in viewpoints of students with respects to their gender study branches.  Conclusion: According to the points of view of students some factors especially personal characters affect the instructor educational activities and performances. These factors should be considered for promotion of the educational function and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic member
  • Students
  • Educational activities
  • Rafsanjan