میزان توجه به خواسته های زناشویی همسران از دیدگاه زنان حاضر در مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان در سال 1385

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران