نیازهای آموزشی دوران پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1387

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: فراهم کردن مراقبت­های متناسب با باورهای بهداشتی و ارزش­ها و اعتقادات فرهنگی یکی از اهداف مراقبت های دوران پس از زایمان است اما مدارک موجود نشان می­دهد نیازهای زنان در این دوران توسط مراقبین به خوبی برآورده نمی­شود با توجه به این­که اولین و اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرآیند نیاز سنجی است این پژوهش با هدف تعیین نیازهای آموزشی دوران پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1387 انجام شد. مواد و روش­ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جمعیت مورد مطالعه را زنان زایمان کرده­ای که دوران پس از زایمان را گذرانده­اند و محیط پژوهش را مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر رفسنجان تشکیل می دهد. جهت جمع آوری داده­ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که اعتبار آن با روش اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق آزمون مجدد به دست آمده استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی سهمیه ای بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون­های آماری توصیفی و نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.   یافته­ها: بر اساس یافته های پژوهش از بین 9 حیطه مختلف، بیشترین نیاز آموزشی مادران به ترتیب مربوط به حیطه مسائل روانی، تنظیم خانواده، روابط جنسی، بهداشت باروری و مسائل شرعی بوده است. از نظر مادران بهترین زمان این آموزش­ها دوران بارداری و بهترین روش آموزش به صورت چهره به چهره می باشد. بعلاوه منبع اطلاع رسانی اولیه و اصلی مادران کارکنان مراکز بهداشتی بودند.   نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نقص آموزش های موجود را در قالب نیاز های آموزشی نشان می دهد و بهترین زمان و روش آموزش را از نگاه مادران مشخص می کند که بایستی این نکات در برنامه ریزی های مسئولان امر مد نظر قرار گیرد. همچنین از آنجایی که از دید مادران آموزش های ارائه شده توسط کارکنان مراکز بهداشتی از اهمیت خاصی برخوردار است می توان از طریق انجام دوره های آموزشی مختلف و بازآموزی های مستمر در جهت ارتقاء معلومات کارکنان این مراکز کوشید تا با ارائه آموزش های به روز و علمی، به افزایش اطلاعات مادران و کاهش نگرانی های آنها در این دوران بحرانی کمک شود.   کلمات کلیدی: نیازهای آموزشی، مادران ، دوران پس از زایمان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational needs of postpartum period in women referring to health care centers of Rafsanjan In 2008

نویسندگان [English]

  • M Mohseni
  • M Loripoor
  • N Nekuei
چکیده [English]

  Background and Objective: A major goal of nursing practice in the postpartum period is to provide nursing care that is culture specific and fits the health beliefs and cultural values but present evidences indicate many unmet needs in this period. Considering the importance of need assessment as the first and basic stage for programming education, this study was designed to assess postpartum mothers’ educational needs.   Material and Methods: This is a cross-sectional study. The subjects were selected by Quato sampling method among postpartum mothers who referred to Rafsanjan health centers. The related data were collected by researcher designed questionnaire and analyzed using SPSS software.   Results: According to findings, the most educational needs among the 9 domains were psychology, family planning and sexual activity, reproductive health and religious activities respectively. From our subjects’ view the best time for teaching is during the pregnancy. Also, from the mothers’ point of views the best method for teaching is face to face, and primary and the best and basic informing sources for them was health centers’ stuffs.   Discussion: This study shows the problems of the current educational programs and shows the learning needs according to mothers’ point of views. It also specifies the best tune and the best method of education from mothers' news. Establishing retraining courses for stuffs to improve and update their information will ultimately help mothers and decrease their concerns in this critical period. Key words : educational needs, mothers, postpartum period

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Needs
  • Mothers
  • Postpartum Period