اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390

نویسندگان

- دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی، گروه بیهوشی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

    مقدمه: اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین ادیان، یکی از راه‌های سالم‌سازی جامعه را امر به معروف و نهی از منکر معرفی نموده است. مطالعه حاضر به منظور تعیین نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر طرح‌ریزی گردید.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، 351 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌گیری به روش سهمیه‌ای- تصادفی بود. جمع‌آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه دو قسمتی پژوهشگر ساخته انجام شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 17 و آزمون‌های آماری توصیفی و مجذور کای تجزیه و تحلیل گردیدند.   یافته­ها: 7/91درصد دانشجویان امر به معروف و نهی از منکر را از واجبات دین اسلام می‌دانستند. 1/83درصد از آنها بر ضرورت پرداختن به این فریضه در تمام دوران زندگی تأکید داشتند. اختلاف آماری معنی‌داری بین جنسیت و نظر دانشجویان نسبت به عبارت "امر به معروف و نهی از منکر برای پسران بیشتر از دختران ضرورت دارد" مشاهده شد (001/0= p ). ارتباط بین وضعیت تأهل و پاسخ دانشجویان به عبارت "با توجه به جو حاکم بر جامعه نیازی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر احساس نمی‌شود" معنی‌دار بود (به ترتیب 013/0= p ).   نتیجه‌گیری: دانشجویان مورد مطالعه، امر به معروف و نهی از منکر را از واجبات دین اسلام ذکر نمودند و بر ضرورت پرداختن به آن در تمام دوران زندگی تأکید داشتند. با توجه به اینکه دانشگاه از نظر آنها محل مناسبی برای این امر عنوان شده بود، لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promotion of virtue and prevention of vice from viewpoint of Rafsanjan University of Medical Sciences students in 2011

نویسندگان [English]

  • M Hadavi
  • L.A Mehdipour
  • A Soltani
چکیده [English]

    Introduction : Islam as the last and most complete religion has introduced ordering for promotion of virtue and prevention of vice. The aim of this study was to determine the viewpoints of Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS) students regarding ordering for promotion of virtue and prevention of vice. Material and Methods: In this descriptive study, 351 students of RUMS were evaluated. The sampling method was random and the research method included a two-part researcher-made questioner. The data were then analyzed with SPSS 17 and chi square. Results: The results showed that 91.7% of the respondents believed that promotion of virtue and prevention of vice is among the imperative rules of Islam. 83.1% thought that it is necessary to have promotion of virtue and prevention of vice in their lives. Significant statistical difference was observed for the male students compared to female students (p=0.001). A significant relationship was also found among the item: "in current society there is no need for ordering for promotion of virtue and prevention of vice" (p=0.013).  Conclusion: Students in this study believed that ordering for promotion of virtue and prevention of vice is an imperative subject in Islam. Considering the fact that they think university is a good place for practicing promotion of virtue and prevention of vice there should be planned appropriate and practical programs for this imperative. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promotion of virtue
  • Prevention of vice
  • duty
  • Student
  • Rafsanjan University of Medical Sciences