نقش پیش‌بینی کننده جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های فرزند‌پروری در سلامت روان دانش‌آموزان متوسطه شهرستان بوکان در سال 1392

نویسندگان

، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران

چکیده

  خلاصه   مقدمه: اختلال در سلامت روان، پیشرفت فرد و هم چنین توانایی او را در انجام وظایف محوله دچار اختلال نموده و تحقیقات نشان می‌دهد ابعاد جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های فرزند پروری نقش به سزایی در ارتقای سلامت روان و بهزیستی روانشناختی فرد دارد. پ ژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش‌بینی کننده جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های فرزند پروری در سلامت روان دانش‌آموزان انجام شد.   مواد و روش‌ها : این مطالعه بر روی 278 دانش‌آموز (124 پسر، 154 دختر) مقطع متوسطه شهرستان بوکان انجام گرفت. از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا مقیاس جهت‌گیری مذهبی الپورت، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه سبک فرزند پروری بامریند را تکمیل کنند. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت.   یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد جهت‌گیری درونی و سبک های فرزند پروری مقتدرانه و آسانگیر با سلامت روان همبستگی مثبت معنادار و همچنین سبک استبدادی وجهت گیری بیرونی با سلامت روان رابطه منفی معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سلامت روان توسط جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های فرزند پروری پیش‌بینی می‌شود.   نتیجه‌گیری : این مطالعه نشان داد که بین جهت گیری مذهبی و سبک های های فرزند پروری با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد و سبک فرزند پروری و جهت‌گیری مذهبی به عنوان عامل تأثیرگذار بر سلامت روانی نیازمند توجه بیشتری در تحقیقات بالینی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Religious orientation and Parenting styles on students' Mental Health

نویسندگان [English]

  • S Ahmedbookani
  • MR Khodabakhsh
  • A Etemadi
  • F Kiani
چکیده [English]

  Introduction: Lack of mental health interferes with one's individual achievement and ability for undertaking the responsibilities. Studies have shown that religious orientation and parenting styles have an important role in one's increasing general health and psychological well-being. The aim of the current investigation was to study the effects of religious orientation and parenting styles on students' mental health.   Materials and Methods: This study was carried out on 278 students (124 boys and 154 girls) of Bukan's high schools. The participants were asked to complete the Religious Orientation Inventory, mental health questionnaire and Parenting Style questionnaire. The obtained data were analyzed through the SPSS software, Version 18. The Pearson's correlation coefficient and regression analysis were used for determining the relationships among the variables of the study,   Results: The results of the investigation indicated that internal orientation and authoritative parenting styles have significant effect and positive correlations with mental health while the autocratic style exterior orientation has significant negative relationship with mental health . The results of regression analysis showed that well-being is predictable by internal orientation and parenting styles.   Conclusion: Evaluation and knowledge of parenting styles and religious orientation and their relationships with mental health can provide the significant implications on the provision of students' general well-being. Parenting styles and religious orientation, as significant variables in mental health, need more clinical research and attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious orientation
  • parenting styles
  • mental health
  • Students