تأثیر هشت هفته ایروبیک در آب بر سطح بتا اندورفین سرم زنان با افسردگی متوسط و خفیف

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، یزد، ایران

چکیده

  مقدمه : اثرات مثبت تمرینات ورزشی بر برخی از شاخص­های فیزیولوژیکی ممکن است با بهبود عملکرد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال و دستگاه حاشیه­ای مغز و در نتیجه بهبود افسردگی مرتبط باشد. از این رو هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر هشت هفته ایروبیک در آب بر سطح بتا اندورفین سرم زنان با افسردگی متوسط و خفیف بود.   مواد و روش­ها: در این تحقیق نیمه تجربی، 18زن غیر ورزشکار از درمانگاه خاتم الانبیا یزد که توسط پرسشنامه بک، افسردگی آنها مشخص شده بود انتخاب و در دو گروه افسردگی خفیف (9نفر) و متوسط (9نفر) قرار گرفتند. قبل و بعد از هشت هفته ایروبیک در آب، از آزمودنی­ها نمونه­ی خونی به منظور اندازه­گیری بتا اندورفین گرفته شد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون­ t زوجی، جهت مقایسه­ی میانگین­ها استفاده شد. در نهایت داده ­ های به دست آمده با استفاده از ویرایش 18 نرم­افزار SPSS تحلیل گردیدند .   یافته­ها: میانگین و انحراف معیار بتا اندورفین قبل و بعد از هشت هفته ایروبیک در آب در گروه افسردگی خفیف به ترتیب 303 ± 374، 298 ± 401 و در گروه افسردگی متوسط 73 ± 240، 76 ± 247 بود. لذا بین میانگین بتا اندورفین پس از هشت هفته ایروبیک در آب در گروه افسردگی خفیف (22/0 p= ) و گروه افسردگی متوسط معنادار نبود (36/0 p= ).   نتیجه­گیری: نتایج نشان داد هشت هفته ایروبیک در آب باعث افزایش بتا اندورفین سرم زنان با افسردگی خفیف و متوسط می­شود ولی این افزایش معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of eight Weeks of Water Aerobics on levels of Beta-endorphin of Women with Moderate and Mild Depression

نویسندگان [English]

  • GH Sharifi
  • AR Babai Mazreno
  • MH Ehramposh
  • I Salmani
  • N Hajian
  • R Mohammad Oliai Zade
چکیده [English]

Introduction: The positive effects of exercise training on some physiological indices of hypothalamic-pituitary-adrenal axis function may improve the brain and peripheral devices, and as improvement of depression. The purpose of this study was to determine the effect of eight weeks of water aerobics on levels of beta-endorphin of women with moderate and mild depression. Materials and Methods: In this experimental study 18 nonathletic females in Yazd Khatam Alanbiya Clinic with mild depression (n=9) moderate (n=9) which had been determined by the Beck Inventory were divided into two groups. Before and after eight weeks of water aerobics, blood samples were taken to measure the Beta-endorphin. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics such as t-tests and person’s correlation. Results: The mean and standard deviation of Beta-endorphin before and after the 8-week water aerobics in the mild depression group and moderate depression were 303 ± 374, 298 ± 401 and 73±240, 76±247 respectively. The results also indicated that 8 weeks of water aerobics did not have a significant effect on plasma β-endorphin levels in the depressed patients (p>0.05). Conclusion: Results showed an increase in the beta endorphin serum of women with mild and moderate depression, but this increase was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobics Training
  • depression
  • β-endorphin
  • Exercise in water