بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی قسمت‌های هوایی گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر بیان ژن آنزیم گلوکوکیناز در موش‌های دیابتی نوع 1

نویسندگان

دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

  خلاصه   مقدمه: دیابت شیرین یک بیماری شایع در دنیاست که با افزایش گلوگز خون و در نتیجه آسیب ارگان ­ های مختلف بدن همراه می­باشد. اسکروفولاریا استریاتا (تشنه­داری) یک گیاه داروئی است که در طب سنتی خواص زیادی برای آن ذکر شده است. با توجه به این که آنزیم گلوکوکیناز آنزیم کلیدی در متابولیسم قندهاست این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره قسمت­های هوایی گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر بیان ژن آنزیم گلوکوکیناز در کبد موش­های دیابتی نوع 1 انجام گرفته است .   مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی مداخله­ای، از 32 سر موش نر نژاد ویستار در قالب 4 گروه استفاده شد. گروه اول موش­های کنترل سالم، گروه دوم موش­های کنترل دیابتی نوع 1، گروه­های سوم و چهارم موش­های دیابتی که به ترتیب دوز 100 و 200 میلی­گرم بر کیلوگرم از عصاره به مدت 5 هفته دریافت می­کردند. بعد از پایان دوره، نمونه خون از قلب موش­ها جمع­آوری گردید. سرم خون و بافت کبد جداسازی و در فریزر20- نگهداری شدند. بیان ژن آنزیم گلوکوکیناز در گروه­­های مورد نظر با استفاده از تکنیک R eal Time-PCR مورد آنالیز قرار گرفت.   یافته­ها: نتایج Real Time-PCR نشان داد که میزان بیان ژن آنزیم گلوکوکیناز در گروه دیابتی تیمار شده با عصاره اسکروفولاریا استریاتا با غلظت 200 میلی­گرم در میلی­لیتر در مقایسه با گروه کنترل دیابتی به طور معنی­داری افزایش داشت (05/0 p< ).   نتیجه­گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره اسکروفولاریا استریاتا باعث افزایش بیان ژن گلوکوکیناز می­شود و احتمالاً اثرات شبه انسولینی دارد. شاید بتوان این گیاه را به عنوان یک داروی مکمل برای کاهش قند خون در بیماران دیابتی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Effect of hydroalcoholic Extract of Airial Parts of Scropholaria Striata on the Glucokinase Gene Expression in Type 1 Diabetic Rats

نویسندگان [English]

 • F Bagrezaei
 • M Mahmoodi
 • M Rezaian
 • MR Mirzaei
 • M Nazari
 • H Khorramdel
 • MR Hajizadeh
 • F Mohammadian
چکیده [English]

  Introduction: Diabetes Mellitus is a prevalent disease that is concomitant with hyperglycemia and lead to dammage in the different organs of the body. Scrophularia Striata is one of the medicinal plants and in the traditional medicine many properties have described for this herb. As the glucokinase is a liver enzyme which has an important role in the cabohydrate metabolism, the present study was aimed to survey the effect of the airial parts extract of this plant on glucokinase gene expression in the liver of type 1 diabetic rats.   Materials and Methods: In this experimental- interventional study, 32 male Wistar rats wre divided into 4 groups as: normal control (group 1), diabetic contro l (group 2), and dibetic rats that received 100 mg/kg (group 3) and 200 mg/kg [group 4] of the plant extract orally for 6 weeks. At the end of the experiment, the blood samples from the heart of rats were collected and blood serum and liver tissue were extracted and Stored in -20 0 C . Real Time PCR was used for the analysis of the glucokinase gene expression.   Resuls: The RT-PCR results showed that Glucokinase gene expression in the diabetic group which had received 200 mg/kg of Scrophularia Striata extract was increased significantly compared to control diabetic group.   Conclusion: The results of our study showed that Scrophularia Striata can increase glucokinase gene expresion and probably has got insulin-like effect, therefore it can be used as a complementary glucose lowering agent in dibetic patient but further studies should be carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scrophularia Striata
 • Type 1 Diabetes
 • Streptozotocin
 • Gene expression
 • Glucokinase