تأثیر دعا بر سطح اضطراب اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی عمومی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

  مقدمه: دعا­ و نیایش یک مداخله سنتی برای تسکین بیماری و پیشبرد سلامتی است که به صورت فردی یا دسته جمعی انجام می­شود. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر دعا بر سطح اضطراب اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی عمومی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال1391 انجام شد.   مواد و روش ­ ها: مطالعه حاضر نیمه تجربی می­باشد که بر روی 80 نفر از اعضای خانواده بیمارانی که تحت عمل جراحی عمومی بودند انجام گرفت. اعضای خانواده بیماران به طور تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. برای گروه آزمون ترجمه دعای هفتم، دهم و سیزدهم صحیفه سجادیه، با عنوان­های دعا هنگام رخ­ دادن حادثه غم­ انگیز، دعا در پناه بردن به خدای متعال و دعا در طلب حاجت توسط دستگاه هدفون و گوشی به مدت حدوداً 20 دقیقه پخش شد. در گروه شاهدمداخله­ای انجام نگرفت. قبل و بعد از مداخله پرسشنامه اسپیل برگر توسط اعضای خانواده بیماران در دو گروه تکمیل شد. نتایج توسط نرم افزار آزمون­های آماری t و کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.   یافته­ها: یافته­ها نشان داد میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان گروه آزمون بعد از مداخله تفاوت معنی­داری داشته است(05/0 > p ). این تفاوت بعد از مداخله بین گروه شاهد و آزمون نیز معنی­دار بود(05/ > p ) .   نتیجه­گیری: با توجه به یافته­ها، دعا می­تواند تأثیر مثبتی بر روی کاهش اضطراب داشته و از طریق خواندن دعا می­توان اضطراب اعضای خانواده بیماران را قبل از جراحی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Prayer on the anxiety level in the family members of patients undergoing general surgery in Shahid Beheshti Hospital of Kashan

نویسندگان [English]

  • N Mirbagher Ajorpaz
  • M Khaleghi
چکیده [English]

  Introduction: Prayer is a traditional intervention for relief from disease and upgrading health which could be done individually or collectively . The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Prayer on anxiety in family members of patients undergoing general surgery in Shahid Beheshti hospital of Kashan in 2012   Material and Methods: This quasi-experimental study was performed on 80 family members of patients undergoing general surgery . Family members of patients were randomly selected and placed into two groups: experimental and control. The experimental group listened to the translated versions of the seventh , tenth and thirteenth prayers of the Sahife Sajadieh with titles "Pray when tragedy strikes , Pray for refuge to God , Pray in need and seeking something from God for 30 minutes by headphones. The control group did not receive any intervention. Before and after the intervention Spil Berger questionnaire was completed for the two groups. Data was analyzed using SPSS Version16 , Chi-Square, t-tests and one-woy ANOVA.   Results: Findings indicated a significant difference between the mean of open and hidden anxiety in the experimental group befor inter Vention (p≤0.05). This difference was also significant in the experimental and control groups, after the intervention (p > 0.05).   Conclusion: According to the findings, prayer has a positive effect on reducing the anxiety and could reduce the anxiety in the family members of patients before the surgery .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prayer
  • Sahife Sajadieh
  • Anxiety
  • Surgery