ارتباط سبک زندگی و شیوع مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه اکولوژیکال

نویسندگان

مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

  مقدمه: سبک زندگ ی نقش بسیار مهمی در بروز، شیوع و پراکنش بیماری ­­ های مزمن در دنیا دارد . یکی از این بیمار­ های مزمن، (MS) Multiple Sclerosis یا مالتیپل اسکلروزیس است که در سال های اخیر روند صعودی در ایران داشته است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی بر شیوع MS ، طراحی شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه یک مطالعه اکولوژیکال در ایران می باشد که استان­ها نمونه­های این مطالعه هستند . متغیرهای اصلی سبک زندگی شامل مصرف سیگار، فعالیت فیزیکی، شاخص توده بدنی ( BMI ) و مصرف میوه و سبزی می­باشند که این داده­ها به همراه داده­های شیوع MS از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دریافت شدند. رگرسیون خطی برای تحلیل داده­ها استفاده شد و نرم افزار مورد استفاده به منظور آنالیز آماری، SPSS ( نسخه 16 ) بود .   یافته­ها: بین درصد مردان و زنان سیگاری در ایران و شیوع MS ارتباط معنی­داری وجود داشت( به ترتیب 001/0 P= و 04/0 P= ) اما در مورد سایر عوامل سبک زندگی رابطه معنی­داری با شیوع MS یافت نشد . به علاوه بین عرض جغرافیایی و نور خورشید با شیوع MS رابطه معنی­داری وجود نداشت .   نتیجه­گیری: این مطالعه نشان داد که بیماری MS در ایران طی سال­های اخیر دارا ی رشد فراوانی بوده است. علاوه بر آن ، تأثیر مصرف سیگار بر افزایش خطر ابتلا به MS واضح­تر شد. تأثیر سایر عوامل برای اثبات نیاز به مطالعه بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Lifestyle and Prevalence of Multiple Sclerosis in Iran: An Ecological Study in 2011

نویسندگان [English]

  • R Dehghani
  • M Yunesian
  • MA Sahraian
  • HR Gilasi
  • F Danesh Pazhooh
  • V Kazemi Moghaddam
چکیده [English]

  Introduction: lifestyle plays the most important role in the prevalence and distribution of chronic diseases. One of the chronic diseases is Multiple Sclerosis (MS) which has shown an upward trend in the world and in Iran over the last years. Therefore, the present study was designed to survey the effect of lifestyle on Multiple sclerosis prevalence.   Material and Method: This ecological study was conducted in Iran. Main variables of lifestyle included cigarette smoking, physical activity, Body Mass Index (BMI), and fruits and vegetables intake these data along with the data about MS were obtained from the Ministry of Health, Treatment and Medical Education of Iran. Linear regression was used for statistical analysis and SPSS software (version 16) was used to analyze the data.   Results: There was a significant correlation between cigarette smoking index in males and females and the prevalence of MS (P=0.001 and 0.04, respectively) but there was no correlation about the other lifestyle factors with MS prevalence. Also, t here was no correlation between latitude and sunlight exposure and MS prevalence.   Conclusion: This study indicated an increasingly upward trend of MS prevalence in Iran. Moreover the effect of cigarette smoking on MS prevalence became more apparent. Effect of other factors on MS prevalence needs further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Multiple Sclerosis
  • Ecological study