بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در رابطه با هپاتیت B و C در سال 1391

نویسندگان

1 استادیار، متخصص اندودنتیکس، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: ویروس­های هپاتیت B و C یکی از شایع­ترین میکروارگانیسم­های بیماری­زا منتقله از راه خون هستند که به عنوان یک عامل خطر شغلی عمده در بین کارکنان مراقبت­های بهداشتی مطرح می­گردند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در رابطه با هپاتیت B و C در سال 1391 انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی از مجموع 775 نفر از دانشجویان مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 445 نفر بصورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسش­نامه دو قسمتی جمع‌آوری گردید: بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل 17 سؤال آگاهی، 11 سؤال نگرش و10 سؤال عملکرد بود. داده‌ها به وسیله
روش­های آمار توصیفی، آزمون‌ t مستقل و آنالیز واریانس یک‌ طرفه تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج به دست آمده حاکی از مشابه بودن آگاهی در هر دو گروه مونث و مذکر بود و همچنین سطح آگاهی دانشجویان رشته­های پزشکی و دندان­پزشکی بالاتر از پیراپزشکی بود. از لحاظ عملکرد، گروه جنسی مذکر عملکرد بهتری داشته و از طرف دیگر دانشجویان دندان­پزشکی عملکرد و نگرش بهتری نسبت به سایر دانشجویان داشتند. هم­چنین با بالا رفتن مقطع تحصیلی، سطح عملکرد و آگاهی ارتقاء می‌یافت.

نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که آگاهی، عملکرد و نگرش دانشجویان در مورد هپاتیت B و C در حد متوسط بوده و برای بهبود بخشیدن به این موارد باید سیاست‌های مناسب آموزشی اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the knowledge, Attitude and Practice of the Students of Rafsanjan University of Medical Sciences Regarding Hepatitis B and C in 2012

نویسندگان [English]

 • M Yaghooti Khorasani 1
 • M Dudani 2
1 Assistant prof. Dept of Endodontic, Dental school, Rafsanjan university of medical sciences, Rafsanjan, Iran.
2 Dentist, Dental school, Rafsanjan university of medical sciences, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The viruses of hepatitis B and C are two of the most common blood-borne pathogenic microorganisms that are known as an occupational risk factor for health care workers. The aim of this study was to study the knowledge, attitude and practice of the students of Rafsanjan University of Medical Sciences regarding hepatitis B and C in the year 2012.                                                                                  

Material and methods: In this cross-sectional study, 445 among 775 clinical students of Rafsanjan University of Medical Sciences were selected. Data was collected by a questionnaire which included two sections; the first section was the demographic data of the participants and the second one included 17 questions of Knowledge, 11 questions of attitude and 10 questions of practice. Validity and reliability of the questionnaire were confirmed by experienced specialists and calculating Cronbach's alpha coefficient (α=0.8). Data was analyzed using descriptive analysis, t-test, one-way ANOVA, by SPSS software version 17. P≤0.05 was considered as statistically significant difference. 

Results: The results showed that, from the aspect of knowledge, both male and female groups were the same. The knowledge of medical and dental students was in a higher rate compared to the paramedical students. The male group had better practice in comparison with females. The dental students had better practice and attitude compared to the other students. The results also revealed that the rate of knowledge and practice increases by an increase in the levels of education.

Conclusion: According to the results of the current study, we can conclude that the knowledge, practice and attitude of the students toward hepatitis B and C are average, therefore adequate policies to improve education in this case could be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • Attitude
 • Practice
 • Hepatitis B
 • Hepatitis C
 • Students
 1. Little JW, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL. Dental management of the Medically compromised patient. 8th ed. St.Louis: Mosby Elsevier; 2013: 144- 68.
 2. Bennett J, Dolin R, Mandel A. Hepatitis B. In: Fauci S, Longo D. Principle and practice of infectious disease. 5th ed. Philadelphia: Churchil; 2007; 1099.
 3. Smith DR, Leggat PA. Needlestick and sharps injuries among nursing students. Journal of Advanced Nursing  2005;51(5):449-55.
 4.  Wilburn S. Needlestick and sharps injury prevention. Online journal of issues in nursing 2004;9(3):5.
 5. Sharbaugh RJ. The risk of occupational exposure and infection with infectious disease. The Nursing clinics of North America  1999;34(2):493-508.
 6. Prüss‐Üstün A, Rapiti E, Hutin Y. Estimation of the global burden of disease attributable to contaminated sharps injuries among health‐care workers. American journal of industrial medicine 2005;48(6):482-90.
 7. Service UPH. Updated US Public Health Service guidelines for the management of occupational exposures to HBV, HCV, and HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. MMWR Recommendations and reports: Morbidity and mortality weekly report Recommendations and reports/Centers for Disease Control 2001;50(RR-11):1.
 8. Gurubacharya D, Mathura K, Karki D. Knowledge, attitude and practices among health care workers on needle-stick injuries. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2003;1(2):91-4.
 9. Khan N, Ahmed SM, Khalid MM, Siddiqui SH, Merchant AA. Effect of gender and age on the knowledge, attitude and practice regarding hepatitis B and C and vaccination status of hepatitis B among medical students of Karachi. Pakistan J Pak Med Assoc 2010;60(6):450-5.
 10. Akbulut N, Öztaş B, Kurşun S, Çölok G. Knowledge, attitude and behaviour regarding Hepatitis B and infection control in dental clinical students. Clin Dent Res 2011;35(2):21-7.
 11. Nazari M, PAK GM, Babaee G, Granmaieh M. A comparative study of knowledge and universal precaution in preventing hepatitis B among midwives and midwifery’s students in some medical science university hospitals in Tehran 2002 .Journal of medical council of I.R.I 2006;24(2):165-71. [Persian]
 12. Singh A, Purohit BM, Bhambal A, Saxena S, Singh A, Gupta A. Knowledge, attitudes, and practice regarding infection control measures among dental students in Central India. Journal of dental education 2011;75(3):421-7.