مقایسه آمادگی حرکتی در دختران نوجوان با وزن طبیعی و نابهنجار شهر کاشان در سال 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران.

4 دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سازگاری بهتر با محیط نیاز به تعادل آمادگی حرکتی و ترکیب بدنی در افراد دارد. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه آمادگی حرکتی در دختران نوجوان با وزن طبیعی و نابهنجار شهر کاشان در سال 1394 صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، 150 نفر از دانش­آموزان دختر 15-12 ساله شهر کاشان که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند، مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخص توده بدنی بالاتر از صدک 85 استاندارد مرکز کنترل
بیماری­ها به عنوان اضافه وزن و چاقی، بین صدک 85-5 به عنوان وزن طبیعی و کمتر از صدک 5 به عنوان لاغر شناخته شد. آزمون‌های آمادگی جسمانی شامل چابکی، سرعت، تعادل، زمان پاسخ و توان از افراد گرفته شد. روش‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش، آزمون تحلیل واریانس چند متغیری به همراه آزمون تعقیبی Scheffe بود.
یافته‌ها: میانگین زمان آزمون تعادل در گروه‌های لاغر، طبیعی و اضافه وزن/چاق به ترتیب 54/5±43/9، 65/5±17/10 و 22/2±20/22 ثانیه؛ میانگین آزمون توان 39/5±37/27، 78/6±75/26 و77/4±24/24 سانتی­متر؛ میانگین زمان سرعت50/0±19/6، 45/0±26/6 و 74/0±67/6 ثانیه؛ میانگین زمان آزمون چابکی  39/2 ±23/14، 82/2 ±53/14 و 88/2 ±08/16 ثانیه و میانگین زمان پاسخ 27/0±15/2،30/0±27/2 و 28/0±32/2 ثانیه بود. بین گروه­های لاغر و نرمال با گروه چاق و دارای اضافه وزن، در خرده مقیاس‌های تعادل (005/0p=)، توان (038/0p=)، سرعت (015/0p=) و چابکی (006/0p=) تفاوت معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که مقدار شاخص توده بدنی با آمادگی حرکتی دختران ارتباط دارد، به طوری که دانش‌آموزانی که شاخص توده بدنی بالاتری دارند، از نظر آمادگی حرکتی، ضعیف‌تر از سایر دانش‌آموزان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Motor Fitness in Female Adolescents of Normal and Abnormal Body Weight in Kashan in 2015

نویسندگان [English]

 • F torabi 1
 • F emarati 2
 • MR asad 3
 • azam ramezankhani 4
1 Assistant professor, Dept of physical education, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 MSc Dept of physical education, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Dept of physical education, Payame Noor University, Alborz, Iran.
4 PhD of exercise physiology, Faculty of Sports and Exercise Sciences, University of Tehran, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Introduction: Better compatibility with the environment needs a balance between motor fitness and body composition. The present study was conducted to compare the motor fitness in female adolescents of normal and abnormal body weight in Kashan in 2015.  
Materials and Methods: In this descriptive study, 150 female students aged 12-15 years in Kashan city were included using the cluster sampling method. The BMI above the 85th and less than 5th percentile for age and sex by Center for Diseases Control proposed as overweight/ obesity and slim respectively and between 5-85th as normal weight. . Physical fitness tests including agility (hexagonal), speed (30 m), balance (Stork), response time (RT Nelson), power (Sargent) were measured in all subjects. Statistical methods used in this study were MANOVA and Scheffe post hoc test.    
Results: Averages time of balance test in slim, normal and overweight/obese groups were 9.43±5.54, 10.17±5.65 and 22.20±2.22 seconds respectively. Also, averages of power test were 27.37±5.39, 26.75±6.78 and 24.24±4.77 centimeters; averages of time of agility test were 14.23±2.39, 14.53±2.82 and 16.08±2.88 seconds and averages of reaction time were 2.15±0.27, 2.27±0.3 and 2.32±0.28 seconds respectively. There were significant differencesin normal and slim groups with overweight/obese group, in sub-scale of motor fitness including balance (p=0.005), muscle power (p=0.038), speed (p=0.015) and agility (p=0.006).
Conclusion: According to the findings, the body mass index was associated with motor fitness in female adolescents, so that students with a higher BMI, were weaker in physical fitness than other students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motor fitness
 • Body mass index
 • Obesity
 • Overweight
 • Adolescent
 • Kashan
 1. Huang H, Yan Z, Chen Y, Liu F. A social contagious model of the obesity epidemic. Scientific Reports 2016;6:37961.
 2. Veghari G, Vakili M. Trend of stunting, overweight and obesity among children under five years in a rural area in Northern Iran, 1998–2013: Results of three cross-sectional studies. Archives of Iranian medicine 2016;19(6):397-402.
 3. Shi Y, De Groh M, Morrison H. Perinatal and early childhood factors for overweight and obesity in young Canadian children. Can J Public Health 2013;104(1):e69-e74.
 4. Kelishadi R, Hashemi Pour M, Sarraf‐Zadegan N, Ansari R, Alikhassy H, Bashardoust N. Obesity and associated modifiable environmental factors in Iranian adolescents: Isfahan Healthy Heart Program− heart health promotion from childhood. Pediatrics international 2003;45(4):435-42.
 5. Mirhosseini N-Z, Yusoff NAM, Shahar S, Parizadeh SMR, Mobarhen MG, Shakery MT. Prevalence of the metabolic syndrome and its influencing factors among adolescent girls in Mashhad, Iran. APJCN 2009;18(1):131-6.
 6. Mohammadpour-Ahranjani B, Rashidi A, Karandish M, Eshraghian M, Kalantari N. Prevalence of overweight and obesity in adolescent Tehrani students, 2000–2001: an epidemic health problem. Public health nutrition 2004;7(05):645-8.
 7. Kim HJ, Lee K-J, Jeon YJ, Ahn MB, Jung IA, Kim SH, et al. Relationships of physical fitness and obesity with metabolic risk factors in children and adolescents: Chungju city cohort study. Ann Pediatr Endocrinol Metab 2016;21(1):31-8.
 8. Chen L, Li Q, Song Y, Ma J, Wang H. Association of physical activities, sedentary behaviors with overweight/obesity in 9-11 year-old Chinese primary school students.Beijing Da xue xue Bao 2016;48(3):436-41.
 9. Wolnicka K, Jarosz M, Jaczewska-Schuetz J, Taraszewska AM. Differences in the prevalence of overweight, obesity and underweight among children from primary schools in rural and urban areas. AAEM  2016;23(2):341-4.
 10. Nightingale C, Donin A, Kerry S, Owen C, Rudnicka AR, Brage S, et al. Cross-sectional study of ethnic differences in physical fitness among children of South Asian, black African–Caribbean and white European origin: the Child Heart and Health Study in England (CHASE). BMJ open 2016;6(6):e011131.
 11. Eurenius E, Stenström CH. Physical activity, physical fitness, and general health perception among individuals with rheumatoid arthritis. ACR 2005;53(1):48-55.
 12. Truter L, Pienaar A, Du Toit D. Relationships between overweight, obesity and physical fitness of nine-to twelve-year-old South African children. South African Family Practice 2010;52(3):227-33.
 13. Yanek LR, Vaidya D, Kral BG, Dobrosielski DA, Moy TF, Stewart KJ, et al. Lean Mass and Fat Mass as Contributors to Physical Fitness in an Overweight and Obese African American Population. Ethnicity & disease 2015;25(2):214-9.
 14. Akbarzadeh SH, Vakili J. The role of the physical education course on physical fitness and body composition of female students. Intl. j. Sport Std 2013; 3(12): 1393-6.
 15. Nikolaidis PT. Body mass index and body fat percentage are associated with decreased physical fitness in adolescent and adult female volleyball players. JRes Med Sci 2013;18(1):22-6.
 16. Cruz C, Sequeira S, Gomes H, Pinto D, Marques A. Relationship between physical fitness, physical activity and body mass index of adolescents. BJSM 2011;45(15):A8-A9.
 17.  Rahmaninia F, Daneshmandi H,  Taghipour A. The relationship between underweight and overweight to physical fitness and socioeconomic status of students. Harakat 2010; 1(3): 127-44. [Persian]
 18. Pasdar Y, Niazi P, Darbandi M, Khalvandi F, Izadi N. Effect of Physical Activity on Body Composition and Quality of Life among Women Staff of Kermanshah University of Medical Sciences in 2013. JRUMS  2015;14(2):99-110. [Persian]
 19. Moradi A, Hemayattalab R, Shirbaigy M. The comparison between motor proficiency and body composition in pupils 9-10 years old. JTPE 2015; 3(1): 9-18. [Persian]
 20. Farhangi A, Safarzadeh H. Reacherch methodology. 3nd. Tehran: Barayand Pooyesh publishing; 2010: 150-87.
 21. Harrington DM, Staiano AE, Broyles ST, Gupta AK, Katzmarzyk PT. BMI percentiles for the identification of abdominal obesity and metabolic risk in children and adolescents: evidence in support of the CDC 95th percentile. EJCN 2013;67(2):218-22.
 22. Arazi H, Hosseini R, Akhlaghi S, Mohammadi F. The Status of Body Mass Index and Physical Fitness in Staff of Relief and Rescue Organization in Guilan Province, Iran. Tabari J Prev Med 2016;2(1):59-67. [Persian]
 23. Tambalis K, Panagiotakos D, Arnaoutis G, Sidossis L. Endurance, explosive power, and muscle strength in relation to body mass index and physical fitness in Greek children aged 7–10 years. PES 2013;25(3):394-406.
 24. Attar Sayyah E, Kakhk H, Alireza S, Hamedinia M, Pirayesh B. Effect of 8-week Combined Training on Muscle Strength, Balance and Functional Capacity of Multiple Sclerosis Patients. JNUMS 2016;3(4):27-36. [Persian]
 25. Khezri A, Arab Ameri E, Hemayattalab R, Ebrahimi R. The Effect of Sports and Physical Activity on Elderly Reaction Time and Response Time. IJA 2014;9(2):106-13. [Persian]
 26. Nikolaidis P, Ingebrigtsen J. The relationship between body mass index and physical fitness in adolescent and adult male team handball players.IJPP 2013;57(4):361-71.
 27. Pahkala K, Hernelahti M, Heinonen OJ, Raittinen P, Hakanen M, Lagström H, et al. Body mass index, fitness and physical activity from childhood through adolescence. BJSM 2013;47(2):71-7.
 28. Kemper KA, Welsh RS. Physical activity behaviors of students of a rural historically black college. JACH 2010;58(4):327-34.
 29. Bovet P, Auguste R, Burdette H. Strong inverse association between physical fitness and overweight in adolescents: a large school-based survey. IJBNPA 2007;4(1):24.
 30. Bénéfice E, Ndiaye G. Relationships between anthropometry, cardiorespiratory fitness indices and physical activity levels in different age and sex groups in rural Senegal (West Africa). AHB 2005;32(3):366-82.
 31. Ardestani M, Niknami S, Hidarnia A, Hajizadeh E. Predictors of Physical Activity among Adolescent Girl Students Based on the Social Cognitive Theory. JRHS  2015;15(4):223-7.
 32. D’Hondt E, Deforche B, De Bourdeaudhuij I, Lenoir M. Childhood obesity affects fine motor skill performance under different postural constraints. Neuroscience letters 2008;440(1):72-5.
 33. Parseh A, Solhjoo M. Studying the relationship between body mass index with speed, agility and balance in male students of 13-15 years old. IJFALS 2015;5(S2):382-7.
 34. Nobuyuki M, Motohiko M, Izumi T, Noriko S, Tomohiro H, Takeyuki N. Relationship between muscle strength and anthropometric, body composition parameters in Japanese adolescents. Health 2012;4(1):1-5.
 35. Mond J, Stich H, Hay P, Krämer A, Baune B. Associations between obesity and developmental functioning in pre-school children: a population-based study. IJO 2007;31(7):1068-73.