ارتباط بین سبک زندگی دانش‌آموزان 11 تا 14 ساله شهر تهران با سطح‌بندی خدمات شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی، دانشگاه پیام نور واحد ری، تهران، ایران.

3 دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

مقدمه: سبک زندگی سالم در سنین مدرسه، موجب نهادینه شدن رفتار در فرد و بروز آن در بزرگسالی می‌گردد. امکانات موجود در محیط زندگی می‌تواند بر انتخاب‌های فرد که سبک زندگی وی را تشکیل می‌دهند اثرگذار باشد. بنابراین، هدف محقق بررسی ارتباط بین سبک زندگی دانش­آموزان 11 تا 14 ساله شهر تهران با سطح‌بندی خدمات شهری است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه، به روش توصیفی-پیمایشی بر روی 386 دانش‌آموز در تهران طی یک نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای حاوی سؤالات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سبک زندگی بود و با آمار توصیفی و آنالیز واریانس یک‌طرفه، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون نا پارامتری من ویتنی تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کل سبک زندگی در هر یک از مناطق فرا بهره‌مند (66/26 ± 36/177)، میان بهره‌مند (54/25 ± 78/176) و فرو بهره‌مند (08/30 ± 7/179) در حد متوسط بود. بین سبک زندگی دانش­آموزان با سطح‌بندی خدمات شهری ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. بیشترین میانگین مربوط به بعد مسئولیت‌پذیری در مورد سلامت و کمترین میانگین مربوط به بعد مدیریت استرس بود. از نظر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در بعد فعالیت بدنی، پسران به­طور معنی­داری نمره بهتری نسبت به دختران (020/0=p) به دست آوردند. در ابعاد تغذیه (001/0>p) و روابط بین فردی (029/0=p) دختران به­طور معنی‌داری بهتر از پسران بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعۀ حاضر می‌توان گفت سطح‌بندی خدمات شهری بر انجام رفتارهای ارتقا دهنده سلامت دانش­آموزان تهرانی تأثیری نداشته است. لذا لزوم یافتن عوامل دیگری که موجب ترغیب نوجوانان به داشتن سبک زندگی بهتر گردد ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Lifestyle of 11-to-14-Year-Old Students in Tehran and the Ranking of Civil Services

نویسندگان [English]

 • Z Saffari 1
 • O Gharachorlou 2
 • F Sharifi 3
1 MSc, Dept of Sport Management, College of Physical Education and Sport Sciences, University of Alzahra, Tehran, Iran.
2 MSc student at Sport Management, Management of Places and Sports Facilities, Payam Noor University of Ray, Tehran, Iran.
3 Ph.D. in Sport Physiology, Dept of Sport Physiology, College of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Introduction: A healthy lifestyle at school ages lead to the institutionalization of behavior in the person and its occurrence in adulthood. The facilities in the living environment can influence a person’s choice that forms his/her lifestyle. Therefore, the goal of the researcher is to examine the relationship between the lifestyle of students aged 11 to 14 in Tehran with the ranking of civil services.
Materials and Methods: This descriptive-survey study was conducted on 386 students in Tehran during a multi-stage sampling. The research instrument was a questionnaire containing demographic questions and a standard lifestyle questionnaire. Descriptive statistics, one-way ANOVAs, Spearman correlation tests, and Mann-Whitney nonparametric tests were used to analyze the collected data.
Results: The average total lifestyle score was moderate in each regionover-rewarded (177.36±26.66), middle-rewarded (177.78±25.54) and under-rewarded (179.77±25.54). There was no significant relationship between the lifestyle of students in different regions with the ranking of civil services (p=0.498). The highest average was related to the health dimension and the lowest mean was obtained for the stress management dimension. Regarding health promotion behaviors, in boys' physical activity, boys received a better score than girls (p=0.022). Also, in terms of nutrition (p<0.001) and interpersonal relationships (p= 0.029), girls were significantly better than boys.
Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that the ranking of civil services do not affect health promotion behaviors of students in Tehran. Therefore, it is necessary to find other factors that encourage young people to have a better lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lifestyle
 • Adolescence
 • Physical Activity
 • Tehran
 • Civil Services
 1. Lima-Serrano M, Lemos I, Nunes C. Adolescent quality of life and health behaviors: A comparative study between adolescents from the south of Portugal and Spain. Texto & Contexto-Enfermagem 2013;22(4):893-900.
 2. Herrman H, Jané-Llopis E. The status of mental health promotion. Public Health Reviews 2012;34(2):6.
 3. Moghadam MHB,Ahram poosh MH, Ardian N, Soltani T. Determining the lifestyle and its related factors among employees and workers of Yazd city. QJOM 2013;5(3): 79-87. [Persian]
 4. Lyons R, Langille L. Healthy lifestyle: strengthening the effectiveness of lifestyle approaches to improve health. Edmunton (AB): Health Canada 2000:112-23.
 5. Nilsaz m, Tavasoli e, Mazaheri m, Sohrabi f, Khezeli m, Ghazanfari z. Study of Health-promotion behaviors and Life Style among students of Dezful universities. SJIUMS 2013;20(5):168-75. [Persian]
 6. BashiriMoosavi F, Farmanbar R, Taghdisi M, AtrkarRoshan Z. Level of physical activity among girl high school students in Tarom county and relevant factors. IJHEHP2015;3(2):133-40.
 7. Jalili M, Nazem F, Heydarianpur A. Impacts of pedometer determined physical activity on biochemical risk factors of the cardiovascular system. Scientific Research and Essays 2011;6(25):5457-61.
 8. Abedi P, Jorfi M, Afshari P. Evaluation of the health promotion lifestyle and its related factors in reproductive aged women in Ahvaz, Iran. Community Health J 2015;9(1):68-74. [Persian]
 9. Kamran H, Parizadi T, Hoseini AH. Civil services ranking in metropolitan areas of Tehran. Geography and Regional Planning (Two Quarterly) 2010;1(1):147-64. [Persian]
 10. Abdeshahi HRNG, Rezadoost K, Nabavi SA. Investigating the Relationship Between Structural and Class position with a Healthy Life Style; Case Study: Shahid Chamran University Students in Ahwaz. Journal of Life Style Sociology 2016;2(6):171-200. [Persian]
 11. Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A, Mohammadi Zeidi B. Reliability and validity of Persian version of the health-promoting lifestyle profile. JMUMS 2012;21(1):102-13. [Persian]
 12. Maheri AB, Bahrami M-N, Sadeghi R. The situation of health-promoting lifestyle among the students living in dormitories of Tehran University of Medical Sciences, Iran. Journal of Health and Development 2013;1(4):275-86. [Persian]
 13. Movahedi M, Khamseh F, Ebadi A, Haji Amin Z, Navidian A. Assessment of the lifestyle of the elderly in Tehran. Journal of Health Promotion Management 2016;5(3):51-9. [Persian]
 14. Koldi A,Kabiran AH.Mohagheghi SHK,Reza SP. The Evaluation of Relationship between Health-Promoting Lifestyle and Quality of Life (Case of Study: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Students in Tehran). JISDS 2014;6(4):87-95. [Persian]
 15. Raiyat A, Nourani N, Samiei SF, Sadeghi T, Alimoradi Z. Health Improving Behaviors in students of Qazvin Secondary schools in 2011. journal of health 2012;3(3):46-53. [Persian]
 16. Motlagh Z, Mazloomy MS, Momayyezi M. Study of Health-promotion behaviors among university of medical science students. ZJRMS 2011;13(4):29-34. [Persian]
 17. Alpar ŞE, Şenturan L, Karabacak Ü, Sabuncu N. Change in the health promoting lifestyle behaviour of Turkish University nursing students from beginning to end of nurse training. Nurse Education in Practice 2008;8(6):382-8.
 18. Tavafian S, Aghamolaei T. Assessing lifestyle of high school students in Bandar Abbas, Iran. JSPHIPHR 2014;11(3):83-93. [Persian]
 19. Motagi M, Afsar M, Tavakoli N. Examination of the Relationship Between Healthpromoting Behaviors and Family Characteristics in High School Girl Students. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2015;13(5):395-403. [Persian]
 20. Irwin JD. Prevalence of university students' sufficient physical activity: a systematic review. Perceptual and motor skills 2004;98(3):927-43.
 21. Hawkins SA, Cockburn MG, Hamilton AS, Mack TM. An estimate of physical activity prevalence in a large population-based cohort. MSSE 2004;36(2):253-60.
 22. Arjomand SE, Heydari ZM. The Effect of Mass Media on Rural and Tribal Life Style in Gilan Gharb Province. JISDS 2012;4(4):89-103. [Persian]
 23. Sanchez A, Norman GJ, Sallis JF, Calfas KJ, Cella J, Patrick K. Patterns and correlates of physical activity and nutrition behaviors in adolescents. AJPM 2007;32(2):124-130.