مهارت‌‌های زندگی اجتماعی، عنصر بنیادین درمان پایدار اعتیاد: " تحلیل تطبیقی- تلفیقی بهبودیافتگان و بیماران مواد مخدر منطقه کاشان در سال 1397"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 دکتری تخصصی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مهارت‌های زندگی اجتماعی شامل گروهی از مهارت‌ها هستند که برای کنار آمدن با موقعیت‌ها و چالش‌های زندگی روزمره لازم بوده و فرد را به لحاظ دانش، نگرش و رفتار در برابر بازگشت به اعتیاد مجهز می‌سازند. لذا هدف از این پژوهش، تعیین نقش مهارت‌های زندگی اجتماعی در درمان پایدار اعتیاد در منطقه کاشان است.
مواد و روش‌ها: روش این پژوهش، تلفیقی و جامعه آماری شامل متخصصین و پژوهشگران اعتیاد، افراد موفق به ترک، خانواده‌هایشان و نیز بیماران اعتیاد در سال 1397 در شهر کاشان بوده که با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و طبقه‌ای، 31 نفر در بخش کیفی و 343 نفر در بخش کمّی برگزیده شدند. تکنیک گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌متمرکز و پرسشنامه استاندارد مهارت‌های زندگی بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس F و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: فقدان مهارت‌های کارکردی زندگی در دوران پیش از شروع مصرف، زمینه را برای گرایش به اعتیاد فراهم کرده و در دوران مصرف مواد، عرصه را برای تداوم اعتیاد مهیا ساخته است. پس از شروع ترک مواد، فراگیری این مهارت‌ها منجر به ماندگاری در درمان و توانمندسازی بهبودیافتگان شد. افرادی که در وضعیت ترک پایدار به سر می‌بردند، از مهارت‌های زندگی بیشتری برخوردار بوده (‌001/0=F=، 1/108=p) و افزایش مهارت‌های زندگی، مدت زمان پایداری آن‌ها را‌ بهبود بخشید (23/0=p ، 454=r).
 نتیجه‌گیری: در صورتی ‌که فرد از مهارت‌هایی نظیر تصمیم‌گیری، نه گفتن، ابراز وجود، برقراری ارتباط و غیره برخوردار باشد و یا طی دوره درمان، در برنامه‌های مهارت افزایی شرکت داشته باشد، در ترک اعتیاد موفق‌تر خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptive-Combined Analysis of Recoveries and Drug Addiction Patients in the Kashan Region in 2018

نویسندگان [English]

 • M Niazi 1
 • SS Hoseynizadeh arani 2
1 PhD, Dept of Social Sciences, Kashan University, Kashan, Iran.
2 PhD, Dept of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Social life skills include a group of skills necessary for coping with the situations and challenges of everyday life and equipping individuals in terms of knowledge, attitude, and behavior against returning to addiction. Therefore, the purpose of this study was to determine the role of social life skills in the Durable treatment of addiction in Kashan.
Materials and Methods: This study used a combined method, and the statistical population included the three groups of therapists and researchers in the field of addiction, people succeeded in beating drug addiction and their families, as well as drug addiction patients in Kashan in 2018. A stratified purposeful sampling method was used, where 31 individuals were selected in a qualitative section, and 343 individuals in the quantitative section as the sample. The data collection technique was a semi-focused interview; in addition, the standard questionnaire of life skills and the data were analyzed using variance analysis (F) and the Pearson’s correlation coefficient.
Results: The lack of functional life skills in pre-drug addiction period created a context for addiction, and when it came to the drug use, it created an area for continued drug addiction. After starting to leave the drug, learning these skills led to a lasting improvement in the treatment and empowerment of the improved people. In addition, those in the state of constant withdrawal had more life skills (p‌=0.001), and increasing the life skills of the individuals improved their sustainability (p‌= 0.001).
Conclusions: If individuals have skills, such as decision-making skills, not speaking, expressing, communicating, etc., or taking part in a skill-building program during a course of treatment, they will be more successful in leaving addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Addiction
 • Constant Treatment
 • Life Skills
 • Combined Method
 1. Hoseynizadeh SS. (dissertation). Explaining the Social-Cultural Factors Affecting the Sustained Drug Abandonment (Case Study: Addiction Treatment Centers in Kashan District). Kashan: University of Kashan; 2018: 1-450. [Persian]
 2. Ghahfarokhi Madani S. Addiction in Iran. 1nd ed. Tehran: Nasr-e-Saleh; 2012: 5-559 . [Persian]
 3. Fedotov Y.World Drug Report. United Nations Office on Drugs and Crime. 1nd ed. New York: WHO Press; 2014: 1-93.
 4. Zamanisabzi SH. (dissertation). Societal Factors Affecting Drug Relapse Prevention Among Traditional and Industrial Drug Addicts (Case Study: NA Population in Miyaneh). Tehran:  University of Tehran; 2009: 10-169. [Persian]
 5. Moghareb M, Rezvani M, Mahmudi RG. Factors Affecting the Relapse of Addiction from the Point of View of Addicts Referring to the Imam Reza Psychiatric Centers in Birjand. Shakiba 2004; 4 (6): 61-6. [Persian]
 6. Keshavarz M, Ghamarani A, Bagherian M, Musarezaie A. Examination of the religious orientation and burden of family as predictors of treatment permanence of addiction. JRBS 2014; 12(1): 144-53. [Persian]
 7. Daley AC, Marlatt GA.‌ Relapse Prevention: Maintenance in the treatment of addictive behaviors. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2006: 10-558.
 8. Mirsardo T, Sedaghat M. Study of Efficacy of Various Methods of Addiction Treatment from View of Addicts. Journal of Contemporary Sociology 2010 ; 2(4): 165-92. [Persian]
 9. Clarke D, Bundy D, Lee S, Maier S. Skills for Health, Skills -based health education including life skills: An important component of a Child - Friendly/Health -Promoting School, Meaning of Life Skills. 1nd ed. New York: WHO Press; 1997: 1-90.
 10.  Ahmadi H, Moeini M. An Investigation of the Relationship between Social Skills and High Risk Behaviors among the Youth: the Case of Shiraz City. Strategic research on social problems in iran 2015; 41 (1): 1-14. [Persian]
 11. EsmatpanahKhakshor OA, Khakshor H. The Effectiveness of Life Skills Training on Tendency toward Opium in Clients who Referred to Rehabilitation and Treatment Centers of Addiction. research on addiction 2010;3(12):41-52. [Persian]
 12. Caplan M, Weissberg RP, Grober JS, Sivo PJ, Grady K, Jacoby C. Social competence promotion with inner-city and suburban young adolescents: effects on social adjustment and alcohol use. Journal of consulting and clinical psychology 1992;60(1):56-63.
 13. Ahmadi T, Asgari M, Toghiri A. The effectiveness of life skills training on reduction of the risk and enhancement of the protective factors against drug abuse for delinquency children in reformatory place. research on addiction 2013;7(27):149-60. [Persian]
 14. Mousavi MS. The Study of the Effectiveness of Life Skills Training on Reduction of Tendency to Drug Abuse among High School Boy Students. research on addiction 2010;4(13):73-88. [Persian]
 15. Cerswel K, Clark WP. Mixed Research Methods. 2nd ed. Tehran: Sokhanvaran; 2010: 10-112.
 16. Strauss A, Corbin J. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. 2nd ed. Tehran: Ney; 2017: 336-5.
 17. Bryman A. Social Research Method. 4nd ed. London: Oxford University Press; 2016:1-766.
 18. Yarmohammadi VM. The Efficacy of Therapeutic Community on Life Skills Improvement and Reduction of Relapse in Male Addicts. JKUMS 2011; 18(4): 358-68. [Persian]
 19. Zarin KH. Effectiveness of Resiliency Components Education on Reduction of Addiction Vulnerability Level and Changing Attitude towards Substance Use in High School Students.  Journal of research on Addiction 2009; 3 (11):115-38. [Persian]
 20. Dehghani Y, Dehghani M. Effectiveness of Social Skills Training on Tendency to Addiction in High School Female Students. Jentashapir Journal of Health Research 2014;5(5):e23223. [Persian]
 21. Abbasi P, Timareh M, Ziapour A, Dehghan F, Yazdani V. The Effect of Life Skills Training on Reducing the High-Risk Behaviors among High School Students in Kermanshah, North West of Iran. International Journal of Pediatrics 2018;6(10):8433-43. [Persian]
 22. Khodaie MR, Ramazani H, Rafiei H, Noori AK. Determining the efficacy of social skills training in treatment of drug addiction in patients refering to Tehran Clinic. Rehabilitation Medicine 2012;1(1):49-56. [Persian]
 23. Vorobjov S, Saat H, Kull M. Social skills and their relationship to drug use among 15-16-year-old students in Estonia: an analysis based on the ESPAD data. Nordic studies on alcohol and drugs 2014;31(4):401-12.
 24. Kouhestani M, Kouhestani S, Bahrami K. The study of the relationship between self-awareness and emotional control with addiction tendency in absolute women in Bojnourd. National Conference on Addiction Prevention, 2017 March 8-9; Shahinshahr, Iran. 2017:1-11. [Persian]
 25. Zarei ME. Life Skills and Prevention of Addiction. Social health and Addiction 2017; 4 (14) :69-96. [Persian]
 26. Ghornabi A, Jomehnia S. The role of life skills training in preventing social harm (with an emphasis on drug addiction). JRLP 2011; 5(2): 24-48. [Persian]
 27. Gazioğlua AEİ, Canelb AN. A School-Based Prevention Model in the Fight Against Addiction: Life Skills Training 2015; 2(2), 23-44.
 28. Saviz A, Bakht Azma MH. Life skills training and family. 1nd ed. Tehran: Science and Technology;  2010: 8-190. [Persian]
 29. Bramanti D. Tackling Adolescent Substance Abuse: Lombardy’s Project as an Example of LifeSkills Training. Italian Journal of Sociology of Education 2013;5(3) 19-44.
 30. Kalantarkousheh SM, Rasouli M, Abolfathi R, Nouri N. Effectiveness of communication skills in decreasing addiction tendencies among male students from cities within Tehran province. Euro J Experiment Bio 2014;4(1):64-70. [Persian]
 31. Mousavi-Nasab SH, Shamsodini LL, Mansouri Z. The Mediating Role of Life Satisfaction in the Relationship between Coping Strategies for Stress and Attitude towards Addiction. Journal of research on Addiction 2015; 9(33): 41-55. [Persian]