نویسنده = علی نسب، مهرناز
تعداد مقالات: 1
1. میزان آگاهی و عملکرد تکنولوژیست های رادیولوژی مراکز درمانی شهر رفسنجان در رابطه با حفاظت پرتوی بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی در سال 1389

دوره 4، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 7-12

لطف علی مهدی پور؛ فاطمه اسدی پور؛ رقیه پورراوری؛ مهرناز علی نسب؛ بهجت صباغ؛ فاطمه افضلی؛ احمدرضا صیادی؛ حسین عباسیان