نویسنده = محبی نوبندگانی، زینت
تعداد مقالات: 2
1. عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج در رعایت اصول پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون و بررسی موانع اجرایی آن در سال 1386

دوره 3، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 43-50

شهلا نجفی دولت آباد؛ نرگس کاظمی؛ مریم باقری؛ زینت محبی نوبندگانی؛ آسیه مبارکی