نویسنده = قاسمی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه فراوانی عیوب انکساری در قبل، حین و بعد از ماه مبارک رمضان در مراجعین به بیمارستان بوعلی سینا قزوین(1383)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 8-14

محمد خلج؛ محمد رضا قاسمی؛ عیسی محمدی زیدی؛ عزیز رضاپور