نویسنده = جهان پور، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. موانع آموزش به بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1392

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 37-44

محبوبه تقی زادگان زاده؛ مریم روانی پور؛ فائزه جهان پور؛ سعید سبحانیان؛ نیلوفر معتمد