نویسنده = ضیاءالدینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین ادراک طردشدگی با بی‌نزاکتی در محیط کار در کارکنان درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1392

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 72-80

مهدی کرمی؛ محمد ضیاءالدینی؛ محمد ناظر؛ ناهید کرمی