نویسنده = یاسینی اردکانی، سید مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 63-73

زهرا پور موحد؛ سید مجتبی یاسینی اردکانی؛ زهره کلانی؛ مریم علاقبند