نویسنده = شهدادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه رضایت زناشویی و تعارض کار/ خانواده در پرستاران با شیفت‌های کاری ثابت و متغیر

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 65-74

علی منصوری؛ مسعود ریانی؛ حسین شهدادی؛ حسین لکزایی