نویسنده = عابدی، پروین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در زنان سنین باروری شهر اهواز

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 68-74

پروین عابدی؛ مریم جرفی؛ پوراندخت افشاری