نویسنده = اصلی آزاد، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین سخت‌رویی و تاب‌آوری با ابعاد فرسودگی شغلی مراقبین معلولین جسمی، ذهنی و چندگانه سازمان بهزیستی شهر اصفهان، سال 1394

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 24-32

مسلم اصلی آزاد؛ راشین رجایی؛ طاهره فرهادی؛ آفرین آقاسی؛ لاله شهیدی