نویسنده = کشاورز، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع زایمان طبیعی و عوامل مؤثر بر انتخاب آن در زنان باردار شهر بوشهر، سال 1394

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 20-29

فاطمه نجفی شرج آباد؛ پریسا کشاورز؛ زهره مرادیان